Job­bigt att äta ute en­sam? Tre tips som gör det enkla­re

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - Text: Jo­nas Cram­by

Mat. En­sam­ma foodi­sar med mo­bil­ka­me­ror be­hö­ver in­te va­ra allt. Det finns till ex­em­pel spe­ci­al­kväl­lar för ming­el­sug­na en­sa­mä­ta­re. Här är tre tips för dig som vill gö­ra en­sa­mät­ning än­nu enkla­re.

Fram till all­de­les nyss har en­sa­mä­ta­re haft det gans­ka tufft på kro­gen. Man kal­las pin­ne av krö­gar­na som hell­re vill ser­ve­ra par och säll­skap och and­ra gäs­ters med­lid­sam­ma blic­kar kan få en att kän­na sig pa­te­tisk.

Den­na at­ti­tyd har sak­ta bör­jat änd­ras. En­sam­ma foodi­sar med mo­bil­ka­me­ror har bli­vit en van­lig syn på fi­ne di­ning-re­stau­rang­er och den ame­ri­kans­ka bok­nings­saj­ten Open ta­bles en­sam­bok­ning­ar har de se­nas­te åren ökat med 62 pro­cent.

I New York har man star­tat So­lo Di­ners week, en vec­ka då en­sa­mä­tar­na får spe­ci­al-er­bju­dan­de och bätt­re pri­ser, och i Stock­holm har Oax­en Slip bör­jat med Oax­en So­lo – spe­ci­al­kväl­lar för ming­el­sug­na en­sa­mä­ta­re.

Välj rätt krog

1 När en­sa­mä­ta­ren väl­jer stäl­le är det of­ta en­kelt el­ler lyx som gäl­ler. På ett fik el­ler snabb­mats­re­stau­rang är så klart ing­en som hö­jer ögon­bry­nen om man äter en­sam, ej hel­ler på de fles­ta pu­bar, STÖL- och plank­steks­hak och enkla­re in­di­er, thai­stäl­len el­ler ki­na­kro­gar.

Med den kring­re­san­de, in­ter­na­tio­nel­la foodi­ens ge­nom­brott är det nu­me­ra hel­ler ing­et kons­tigt att äta en­sam på fi­ne di­ning­stäl­len – om du in­te vill miss­tas för en så­dan så klart.

Nej, det är i så fall på mel­lan­klasskro­gar­na som det ibland kan kän­nas li­te pi­nigt att äta en­sam på. Men det finns sätt att kom­ma un­dan det­ta.

Välj rätt plats

2 Vill du äta en­sam bland en mas­sa dej­tan­de par och kom­pis­gäng på en mel­lan­klasskrog ut­an att kän­na dig som om du tar upp vär­de­fullt krogut­rym­me så är ba­ren klas­sisk en­sa­mä­tar­mark.

Här känns den en­sam­ma pin­nen plöts­ligt cool och mys­tisk och in­te som om dej­ten in­te dykt upp.

Det öka­de en­sa­mä­tan­det har ock­så fått kon­se­kven­sen att allt fler re­stau­rang­er har så kall­la­de com­mu­ni­ty ta­bles, lång­bord, där ing­en mär­ker av en en­sa­mä­ta­re ens om hen blir pac­kad och de­spe­rat snyf­tan­de bör­ja ringa gam­la ex.

An­vänd snut­te­fil­ten rätt

3 En mo­bil, tid­ning el­ler bok är klas­sis­ka och (gans­ka ge­nom­skin­li­ga) sätt att sig­na­le­ra till om­värl­den att ja jag äter en­sam och har du nåt pro­blem med det så mär­ker jag in­te det för jag har nä­san klist­rad vid en skärm/si­da. Dock gäl­ler det att an­vän­da dem rätt.

Att kol­la film på sin smartp­ho­ne me­dan man äter är till ex­em­pel för av­slapp­nat och går du på fin­krog och plå­tar varen­da vin­flas­ka och salt­kar får du räk­na med att bli ta­gen för en ir­ri­te­ran­de foodie.

Det enk­las­te sät­tet att so­loä­ta ute är att hög­akt­nings­fullt ski­ta i vad folk tyc­ker om dig. Du är vux­en nu och vill du sit­ta vid en tvåa och pra­ta med en låt­sas­kom­pis rakt över dig så kan du gö­ra det.

FO­TO: ALVA PRATT/UNSPLASH

Ba­ren är klas­sisk en­sa­mä­tar­mark.

→ Jo­nas Cram­by är för­fat­ta­re och mat­skri­bent. I april släpp­tes hans se­nas­te bok »Tokyo för foodi­sar«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.