Man sköts till döds på piz­ze­ria – rät­te­gång mot 17-åring in­ledd

GÄNGKRIGET I JÄRVA – DÄR UNGA MÄN ÄR BE­RED­DA ATT TA LÅNGA STRAFF FÖR GROVA BROTT

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

Brott. På tors­da­gen bör­ja­de rät­te­gång­en mot en 17-åring som i ja­nu­a­ri miss­tänks ha mör­dat en man i 25-års­ål­dern ge­nom att ha skju­tit ho­nom i hu­vu­det på en piz­ze­ria i Rin­ke­by.

På grund av mor­dets ka­rak­tär och den miss­tänk­ta hämnd­mo­ti­vet hålls rät­te­gång­en bakom stäng­da dör­rar och i en sal med för­höjd sä­ker­het i At­tun­da tings­rätt. Det in­ne­bär bland an­nat att det är en av­skil­jan­de vägg mel­lan åhö­rar­na och sa­len, och att den över­va­kas med hjälp av vak­ter.

– Det gick lugnt till i dag. Vi har ut­ö­kat och ta­git in ex­tra­vak­ter och po­lis har va­rit på plats. Vi har en för­stärk­ning som jag tror vi kom­mer be­hål­la de da­gar som för­hand­ling­en hål­ler på, sä­ger Don­kai Sa­to, för­valt­nings­an­sva­rig på At­tun­da tings­rätt.

En­ligt po­li­sens för­un­der­sök­ning är mor­det ba­ra ett i ra­den i en på­gåen­de, död­lig vålds­spi­ral som un­der de se­nas­te fem åren präg­lat gäng­kon­flik­ten i Jär­va­om­rå­det i väst­ra Stock­holm.

Kloc­kan var runt

»Vi har ut­ö­kat och ta­git in ex­tra­vak­ter och po­lis har va­rit på plats.« Don­kai Sa­to, för­valt­nings­an­sva­rig på At­tun­da tings­rätt om den för­höj­da sä­ker­he­ten un­der rät­te­gång­en.

pub­li­ce­ra­de nå­gon en bild på mor­doff­ret i so­ci­a­la me­di­er. På bil­den syns den dö­de man­nen sit­ta ihop­sjun­ken, lu­tad mot en pe­la­re.

En­ligt po­li­sens för­un­der­sök­ning miss­tänk­tes man­nen som pub­li­ce­ra­de bil­den i so­ci­a­la me­di­er va­ra bro­dern till den 20-åri­ge man som på ny­årsaf­ton blev mör­dad i ett ga­rage i Rin­ke­by.

Po­li­sens te­o­ri är

att mor­det på piz­ze­ri­an är en hämnd för mor­det på ny­årsaf­ton. Un­der av­lyss­ning av man­nens te­le­fon fång­a­des ett in­tres­sant sam­tal upp.

»De kom­mer in­te att läm­na mig ifred och jag kom­mer in­te att läm­na de ifred«. »Såsom de tog en från mig tog jag en från dem. Såsom jag vill ta den and­ra från dem, vill de ock­så ta en av mi­na brö­der från mig«, sä­ger man­nen och fort­sät­ter:

»Så det slu­tar in­te på en dag och en natt. Det slu­tar in­te hel­ler med en el­ler två prat­stun­der el­ler flytt från ett om­rå­de. Nej det här är blod­pro­ble­ma­tik min bror och blod­pro­ble­ma­tik för­blir, för­står du? Den glöms in­te bort den.«

Bro­dern, en man i 30-års­ål­dern, greps och häk­ta­des miss­tänkt för mor­det. Men han släpp­tes se­na­re då po­li­sen in­te kun­de be­vi­sa att det lig­ger nå­gon san­ning det han sagt i sam­ta­let, skri­ver DN.

Och när po­li­sen se­na­re stu­de­ra­de piz­ze­ri­ans över­vak­nings­ka­me­ror,

FO­TO: PO­LI­SEN

Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen fång­as på po­li­sens trygg­hetska­me­ror i Rin­ke­by när han flyr från plat­sen. Strax in­nan dess fång­a­des mor­det på film in­ne på re­stau­rang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.