Tids­lin­je. Det­ta har hänt

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Inrikes -

→ 24 maj: Ett an­tal män ut­för ett grovt rån mot en guld­smeds­bu­tik i Kis­ta cent­rum. Fle­ra per­so­ner som var med vid rå­net den åter­finns på bå­da si­dor­na i den på­gåen­de kon­flik­ten. Det vi­sar att man in­te ha­de nå­gon kon­flikt i maj 2015. → 23 ju­li: Ett an­tal män ut­för ett rån mot Forex i Tä­by. Tre av män­nen åta­las och döms för grov stöld. En fjär­de man, som en­ligt po­li­sen var med vid rå­net, mör­das i Broms­ten sam­ma kväll som rå­net ut­förs. → 24 ju­li: En av män­nen i kon­flik­ten mör­das vid Brom­ma­plan i Stock­holm. → 2 de­cem­ber: Två brö­der mör­das på Café Myn­ta i Rin­ke­by. → 13 de­cem­ber: En man blir skott­ska­dad i ar­men un­der skott­loss­ning mel­lan två bi­lar i Rin­ke­by. → 13 de­cem­ber: En man blir skju­ten i Tens­ta och dör två da­gar se­na­re. → 23 ok­to­ber: Bro­dern till en av de som ut­för­de rå­net i Tä­by 2015 blir skju­ten i Rin­ke­by men över­le­ver. → 31 de­cem­ber: En man blir mör­dad i ett ga­rage i Rin­ke­by. Han skjuts i en bil med skott från fle­ra va­pen. 8 ja­nu­a­ri: En man i 25års­ål­dern blir skju­ten i hu­vu­det på piz­ze­ri­an på tor­get i Rin­ke­by. KÄL­LA: PO­LI­SEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.