Mat­ti­as lyck­lig pap­pa ef­ter ad­op­tio­nen

Metro Sweden (Stockholm) - - Singles Day Reportage - Text: Alex­an­dra An­ders­son

Adop­tio­ner. Var­je år är det fle­ra en­sam­stå­en­de kvin­nor som väl­jer att ad­op­te­ra – nå­got som dä­re­mot är väl­digt ovan­ligt bland män. Pa­tric Nils­son, 39, står just nu i kö via Adop­tions­cent­rum, och Mat­ti­as Nyst­rand, 50, fick träf­fa sin son Adri­an för fy­ra år se­dan.

Pa­tric Nils­son, 39, vän­tar på sitt barn. Idag är han den en­da en­sam­stå­en­de man­nen i Sve­ri­ge som står i kö för att ad­op­te­ra.

– Jag tyc­ker att det är märk­ligt att vi in­te är fler. Det finns många tje­jer som läng­tar ef­ter barn även om de in­te är i en re­la­tion, och rim­li­gen bor­de kil­lar kän­na sam­ma sak. För mig är det här det mest själv­kla­ra i he­la värl­den, sä­ger han.

Så länge Pa­tric kan min­nas har han va­rit sä­ker på att han vill ad­op­te­ra. Han är själv ad­op­te­rad från In­di­en, och har ge­nom sitt ar­be­te haft möj­lig­het att be­sö­ka många barn­hem. För två år se­dan vän­de han sig till so­ci­al­tjäns­ten för att på­bör­ja en ut­red­ning, men be­ske­det han till en bör­jan fick var ned­slå­en­de.

– Jag fick hö­ra att jag med stor sä­ker­het skul­le bli god­känd – men att jag in­te skul­le få ett barn.

Till en bör­jan

över­väg­de Pa­tric att ge upp sin dröm om att bli pap­pa, men ef­ter att ha fått kon­takt med en an­nan an­ställd på So­ci­al­tjäns­ten fick han en helt an­nan bild: Det var visst fullt möj­ligt man ad­op­te­ra på hand.

– So­ci­al­sek­re­te­rar­na som se­dan gjor­de min ut­red­ning var helt fan­tas­tis­ka, och nu står jag i kö mot In­di­en. Men ha­de jag lå­tit mig bli ned­sla­gen av det förs­ta sam­ta­let ha­de jag ald­rig gjort det här.

Pa­tric Nils­son,

att som egen

som i dag är press­chef på UD, har ett fler­tal gång­er pra­tat öp­pet om att han vill ad­op­te­ra som en­sam­stå­en­de man. Till en bör­jan var­na­des han för all­män­he­tens re­ak­tio­ner, men en­ligt Pa­tric har re­spon­sen va­rit över­vä­gan­de po­si­tiv. Dä­re­mot tror han att det finns många för­ut­fat­ta­de me­ning­ar om en­sam­stå­en­de män som väl­jer att skaf­fa barn ut­an en part­ner.

– Man kans­ke tror att det skul­le va­ra svårt för en man att ta hand om ett barn och så vi­da­re. I de bäs­ta av värl­dar kans­ke ett barn skul­le må bäst av att ha två för­äld­rar, men sam­ti­digt – om man dö­mer ut nå­gon på grund av att nå­gon är en­sam – då har man in­te sett myc­ket ut­an­för sin egen värld, sä­ger han.

– Det är klart att jag för­står att det kom­mer bli tufft. Det är så sto­ra be­slut att fat­ta själv, att va­ra två är ibland li­te enkla­re. Men mi­na vän­ner är helt fan­tas­tis­ka, och fa­mil­jen är ock­så väl­digt upp­munt­ran­de.

Att så få en­sam­stå­en­de män i Sve­ri­ge i dag ad­op­te­rar tror Pa­tric del­vis be­ror på att man in­te ser på det som en möj­lig­het.

– Många tän­ker nog att fa­mil­je­li­vet bör­jar när man träf­far en part­ner, och få män pra­tar om ad­op­tion som ett al­ter­na­tiv. Det finns nog en räds­la för att ta det ste­get som en­sam­stå­en­de kil­le.

En av de män i Sve­ri­ge som har gått ige­nom ad­op­tions­pro­ces­sen är Mat­ti­as Nyst­rand, 50, som bor i ett sam­häl­le norr om Jön­kö­ping. Han är ut­bil­dad barnskö­ta­re och har även job­bat som mu­siklä­ra­re för barn. De förs­ta tan­kar­na på att ad­op­te­ra kom när han var i Pa­na­ma på ett kon­sult­ar­be­te för 18 år se­dan.

– Fle­ra år se­na­re var jag i ett sär­bo­för­hål­lan­de där vi in­te kun­de få barn, och jag be­stäm­de mig för att jag in­te var be­redd på att släp­pa dröm­men om att få ett själv, sä­ger han.

»Du kan all­tid an­sö­ka, men jag tror att di­na chan­ser är re­la­tivt små«, var vad Mat­ti­as först fick hö­ra när han vän­de sig till fa­mil­je­rät­ten för att på­bör­ja sin ut­red­ning om att bli för­äl­der. En­ligt Mat­ti­as hän­vi­sa­de de bland an­nat till hans ål­der.

– Man ska in­te ha fyllt 43 år, och jag var 42 då. Det är klart att de in­te skul­le vå­ga sä­ga att det var för att jag var man, sä­ger han.

»Du kan all­tid an­sö­ka, men jag tror att di­na chan­ser är re­la­tivt små.« Sva­ret Mat­ti­as Nyst­rand fick när han in­led­de ad­op­tions­pro­ces­sen.

»Det finns många tje­jer som läng­tar ef­ter barn även om de in­te är i en re­la­tion, och rim­li­gen bor­de kil­lar kän­na sam­ma sak.« Pa­tric Nils­son som vän­tar på att få ad­op­te­ra.

När Mat­ti­as Nyst­rand vil­le ad­op­te­ra fick han sva­ret: »Du kan all­tid an­sö­ka, men jag tror att di­na chan­ser är re­la­tivt små.« I dag är han lyck­lig pap­pa till Adri­an från Pa­na­ma. FO­TO: PRI­VAT

Pa­tric Nils­son, press­chef på UD, är för nu­va­ran­de den en­da en­sam­stå­en­de man­nen i Sve­ri­ge som kö­ar för en ad­op­tion.

FO­TO: PRI­VAT

Pa­tric Nils­son har ge­nom sitt ar­be­te haft möj­lig­het att be­sö­ka många barn­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.