Väl­digt få män ad­op­te­rar

Metro Sweden (Stockholm) - - Singles Day Reportage -

→ 2017 ge­nom­för­des en­dast 13 adop­tio­ner till en­sam­stå­en­de kvin­nor ge­nom Adop­tions­cent­rum – en par­ti­po­li­tisk och re­li­giöst obun­den för­e­ning. To­talt för­med­la­des 142 adop­tio­ner.

→ En­ligt Lot­ta Berg­krantz, kom­mu­ni­ka­tör på Adop­tions­cent­rum, är det väl­digt få en­sam­stå­en­de män som an­sö­ker om att få ad­op­te­ra.

– Det hän­der in­te ens en gång om året. Men pro­ce­du­ren för dem är den­sam­ma. Det är in­te svå­ra­re för en en­sam­stå­en­de man att gå ige­nom ad­op­tions­pro­ces­sen jäm­fört med en en­sam­stå­en­de kvin­na, sä­ger hon.

→ Adop­tions­cent­rum har fle­ra ad­op­tions­kon­tak­ter som tar emot an­sök­ning­ar från en­sam­stå­en­de. Län­der som är öpp­na för en­sam­stå­en­de tän­ker sig i förs­ta hand att den sö­kan­de är en kvin­na, men det har fö­re­kom­mit att Adop­tions­cent­rum för­med­lat adop­tio­ner till en­sam­stå­en­de män.

→ Någ­ra av de län­der som är öpp­na för att lå­ta en­sam­stå­en­de ad­op­te­ra jäm­stäl­ler an­sök­ning­ar från par och en­sam­stå­en­de, me­dan and­ra i förs­ta hand väl­jer två för­äld­rar till bar­nen. Det med­för att en­sam­stå­en­de i än­nu hög­re grad än par be­hö­ver va­ra be­red­da på att ta emot ett barn med kän­da sär­skil­da be­hov och/el­ler ett äld­re barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.