Ho­ro­skop

Metro Sweden (Stockholm) - - Tidsfördriv -

Metros ho­ro­skop pro­du­ce­ras av tex­tro­bo­ten Astrid.

Vä­du­ren

I vä­du­rens tec­ken an­tyds att du kom­mer att kän­na dig be­satt av di­na dröm­mar. Ing­et hind­rar dig från att tac­ka ja till in­bjud­ning­ar.

Ox­en

En för ögon­blic­ket gans­ka job­big per­son för­sö­ker för­må dig att se klart och lo­giskt på det mesta. Ditt själv­för­tro­en­de är gott.

Tvil­ling­ar­na

Tvil­ling­en får gans­ka myc­ket gjort, för­sök att nå de mål du har satt upp för dig själv.

Kräf­tan

Det tycks nu kun­na in­träf­fa nå­got som stär­ker kräf­tans tro på sig själv, pla­ne­ter­na stöt­tar dig.

Le­jo­net

Le­jon kän­ner sig nu i be­hov av att gö­ra pri­o­ri­te­ring­ar. Gör ett för­sök att vi­sa upp en hel prov­kar­ta på di­na star­ka käns­lor.

Jung­frun

Möj­li­gen har vis­sa av di­na pla­ner el­ler idéer in­te fal­lit i god jord. Ditt själv­för­tro­en­de är gott.

Vå­gen

Får du ba­ra en knuff fram­åt be­hö­ver du in­te gö­ra nå­gon stor af­fär av onö­di­ga sa­ker.

Skor­pi­o­nen

På det per­son­li­ga pla­net kan det nu dy­ka upp pro­blem. Du är i be­hov av svar.

Skyt­ten

Skyt­tar fo­ku­se­rar på sig själ­va. Får du ba­ra en knuff fram­åt kan du loc­kas av prak­tis­ka pro­jekt.

Sten­boc­ken

Fa­mil­je­in­tres­sen står i fo­kus. Ditt själv­för­tro­en­de är gott.

Vat­tu­man­nen

Teck­nen rå­der dig att va­ra på din vakt mot för­slag som kan kän­nas loc­kan­de. Ha tå­la­mod när ett och an­nat in­te går rik­tigt som det var tänkt.

Fis­kar­na

Du sö­ker kon­takt. Tänk ba­ra på att in­te tap­pa om­dö­met. För­sök att nå de mål du har satt upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.