Tak­tisk se­ger för syd­sta­ter­na

Militär Historia - - Nyhetsfron­ten -

Det and­ra sla­get vid flo­den Bull Run ut­käm­pa­des mel­lan den 28 och den 30 au­gusti 1862. Ett drygt år ti­di­ga­re ha­de det förs­ta sla­get ägt rum på sam­ma plats – där syd­stats­ge­ne­ra­len Tho­mas Jack­son er­höll sitt smek­namn »Sto­ne­wall».

Den­na gång stred ge­ne­ra­len un­der Ro­bert E Lee och mot John Po­pes nord­stats­ar­mé. Sla­get var myc­ket stör­re än det förs­ta, och slu­ta­de i se­ger för syd­sta­ter­na när 25 000 man an­föll i in­bör­des­kri­gets störs­ta mas­san­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.