Blod­ba­det på Ko­re­a­halvön

Ar­tur Sculz bok om Ko­re­a­kri­get är den förs­ta svensk­skriv­na boken som lät­till­gäng­ligt och hel­täc­kan­de skild­rar kal­la kri­gets blo­di­ga kon­flikt.

Militär Historia - - Boktipset - An­ders Fa­ger är för­fat­ta­re och mi­li­tär­hi­sto­risk skri­bent. Ar­tur Szulc Hi­sto­ris­ka Me­dia

Ko­re­a­kri­get 1950–53 är den när­mast ar­ke­ty­pis­ka kon­flik­ten i kal­la kri­get. Ett blod­bad med röt­ter i ko­lo­ni­a­lism, for­mat av and­ra världs­kri­get och krönt med den bi­po­lä­ra värl­dens idi­ot­lo­gik. Det är bru­ta­la för­föl­jel­ser av olik­tän­kan­de, mas­si­va bom­ban­falll och fem av sex dö­da är ci­vi­la. Och trots att vap­nen tyst­na­de för näs­tan 70 år se­dan så le­ver vi när­mast dag­li­gen med kon­flik­tens ef­ter­dy­ning­ar, ett slags spö­ke från det kal­la kri­get som väg­rar att dö.

AR­TUR SZULC BOK tycks ha am­bi­tio­nen att va­ra ett lät­till­gäng­ligt stan­dard­verk om kri­get. Boken på svens­ka som du själv­klart vän­der dig till för att få hu­vud­dra­gen och vä­sent­lig­he­ter­na i kon­flik­ten be­rät­ta­de. Li­te som Mar­co Smed­bergs ut­märk­ta bok om Vi­et­nam­kri­get. Så långt allt väl och Szulc be­rät­tar histo­ri­en från bör­jan till slut och får med allt vä­sent­ligt i rätt ord­ning.

Vi hin­ner med ja­pa­ner­nas bru­ta­la fram­fart i Ko­rea, det märk­li­ga spe­let mel­lan Sta­lin och Mao och hur kri­get hin­ner ra­sa fram och till­ba­ka över näs­tan he­la lan­det på un­der ett år, från Pu­san till Ya­lu. Det slu­tar i ställ­nings­krig och va­pen­stil­le­stån­det vid den 38:e bredd­gra­den.

Allt åter­ges sak­ligt och re­digt. Möj­li­gen ha­de man ve­lat ve­ta mer om tu­rer­na i det ef­ter­spel som fort­fa­ran­de på­går. Hur Nord- och Syd­ko­rea ut­veck­la­des till så fun­da­men­talt oli­ka sta­ter, trots att de bäg­ge var på sam­ma ni­vå av fat­tig­dom in­nan kri­get in­led­des. Å and­ra si­dan får man det svens­ka en­ga­ge­mang­et i kri­get ge­nom­lyst.

DET EN­DA STO­RA te­ma jag kän­ner att Szulc kun­de ha lagt li­te mer kraft på är luft­stri­der­na över Ko­rea. Des­sa var de förs­ta luft­stri­der där jet­flyg­plan stred mot varand­ra och de var bå­de spek­ta­ku­lä­ra och tek­nik­ut­veck­lan­de. Dess­utom var det den en­da gång­en un­der kal­la kri­get som sov­je­tisk och ame­ri­kansk mi­li­tär fak­tiskt stred mot varand­ra.

Det kan ock­så an­mär­kas att mo­dern ame­ri­kansk histo­ria of­ta går be­tyd­ligt hår­da­re åt Ge­ne­ral Douglas MacArt­hur än vad Szulc gör. »Den sto­re höv­ding­en» har fal­lit från att va­ra ura­me­ri­kansk hjäl­te och ses mer som en självs­vål­dig pri­ma­don­na, in­te olik USA:s nu­va­ran­de pre­si­dent.

Bild­ma­te­ri­a­let i boken är god­tag­bart, me­dan kar­tor­na är slar­vigt gjor­da och il­la val­da. Det fat­tas skal­lin­ja­ler och vis­sa för­bands­tec­ken är in­te för­kla­ra­de. Man får käns­lan av att det har va­rit bråt­tom att få ut någon­ting som in­te ska kos­ta så myc­ket. Men publi­ken kom­mer nog att vil­ja kö­pa boken än­då.

ÄVEN MED TEX­TEN ver­kar man ha haft ont om tid. Den är full av un­der­li­ga me­ning­ar och ori­gi­nel­la ang­li­cis­mer. Det är »de­struk­tions­ni­vå­er» och »strids­här­da­de storm­styr­kor» som käm­par om »pe­ri­met­rar». Det känns åter­i­gen som att man har skyn­dat sig och snå­lat in på re­dak­törs­tid. Kanske för att man vet att lä­sar­na än­då in­te be­kym­rar sig över me­ning­ar som »Washing­ton ha­de ögo­nen fix­e­ra­de på Eu­ro­pa och det ha­de Sta­lin in­te mis­sat att no­te­ra».

Det­ta slarv sän­ker in­tryc­ket av boken nå­got. Vil­ket är gans­ka synd på en som sagt bå­de kun­nig och in­satt skild­ring.

»SZULC BE­RÄT­TAR HISTO­RI­EN FRÅN BÖR­JAN TILL SLUT»

Ge­ne­ral Douglas Macart­hur i en Jeep un­der Ko­re­a­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.