Å

Militär Historia - - Jadotville 1961 -

från Eli­sa­bet­hvil­le om när för­stärk­ning­ar kun­de va­ra fram­me. För var­je kryp­tiskt svar gick det mer och mer upp för Qu­in­lan att nå­gon hjälp in­te var att vän­ta. Det är svårt att av­un­das det di­lem­ma som kom­pa­ni­che­fen nu ställ­des in­för. Skul­le man fort­sät­ta kam­pen? A-kom­pa­ni­et ha­de käm­pat fu­ri­öst i fy­ra da­gar ut­an att få en en­da man dö­dad. Det sista skul­le tvek­löst änd­ras, se­nast så snart am­mu­ni­tio­nen tog slut. Gen­dar­mer­na skul­le in­te vi­sa Qu­in­lans man­nar nå­gon nåd, in­te ef­ter att de ha­de dö­dat så många av de­ras kam­ra­ter.

and­ra si­dan skul­le en ka­pi­tu­la­tion, för­u­tom att va­ra en stor pre­stige­för­lust för FN, ge ka­tan­ge­ser­na en dyr­bar giss­lan att an­vän­da som spel­bric­ka i kom­man­de för­hand­ling­ar. Lika­fullt var det FN:s po­li­tis­ka le­da­re som ha­de för­satt dem i en ut­sikts­lös si­tu­a­tion som det sna­rast var ett mi­ra­kel att de över­levt så länge. När ett er­bju­dan­de om för­hand­ling­ar med ka­tan­ge­ser­na kom un­der sön­dags­för­mid­da­gen, den 17 sep­tem­ber, val­de Qu­in­lan att tän­ka på si­na eg­na män. Ing­en av dem skul­le kland­ra ho­nom för det.

Ef­ter ett mö­te med Ka­tang­as in­ri­kesmi­nis­ter

Go­de­fro­id Mu­non­go på ett ho­tell i Ja­dotvil­le ac­cep­te­ra­de Qu­in­lan ka­pi­tu­la­tions­vill­ko­ren. Kom­men­dan­ten och A-kom­pa­ni­et sat­tes i fång­en­skap, men be­hand­la­des för­hål­lan­de­vis milt in­nan de ut­väx­la­des mot Ka­tan­ga­lo­ja­la fång­ar som FN-styr­kor­na ta­git i Eli­sa­bet­hvil­le.

Oav­sett ir­län­dar­nas an­märk­nings­vär­da mot­stånd bor­de de in­te ha be­fun­nit sig vid Ja­dotvil­le. Stri­den bor­de ald­rig ha ut­käm­pats. Gi­vet de gen­dar­me­ri­styr­kor som fanns i om­rå­det var de för­tviv­lat un­der­be­man­na­de och då­ligt ut­rus­ta­de. De läm­na­des ut av ett oru­ti­ne­rat FN vars che­fer pri­o­ri­te­ra­de sym­bol­hand­ling­ar fram­för att lå­ta si­na yr­kes­mi­li­tä­rer lä­sa av lä­get på mar­ken. Ci­vi­lis­ter­na som A-kom­pa­ni­et skul­le skyd­da vil­le in­te ens ha de­ras be­skydd. I slutän­dan käm­pa­de Qu­in­lans man­nar in­te för nå­got an­nat än si­na eg­na liv.

är histo­ri­ker. Ar­ti­keln är en kor­tad ver­sion ur hans bok Mi­li­tä­ra miss­tag: Från un­derskatt­ning av mot­stån­da­ren till över­am­bi­tiö­sa pla­ner.

Trots A-kom­pa­ni­ets in­sats vid Ja­dotvil­le vän­ta­de var­ken be­röm el­ler me­dal­jer vid hem­koms­ten. Qu­in­lans man­skap miss­tänk­lig­gjor­des för att ha ka­pi­tu­le­rat. Det dröj­de till 2005 in­nan de fick sitt of­fi­ci­el­la er­kän­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.