Per­son­lig­he­ter­na bakom bom­ben

Militär Historia - - Manhattanp­rojektet -

★★Man­hat­tan­pro­jek­tet har kom­mit att för­knip­pas med dess två le­dan­de per­son­lig­he­ter: Den högs­te an­sva­ri­ge che­fen, bri­gad­ge­ne­ral Les­lie Gro­ves och pro­jek­tets ve­ten­skap­li­ge le­da­re, fy­si­kern och ke­mis­ten Ro­bert Op­pen­hei­mer. De var i hög grad varand­ras mot­sat­ser. ra­ka mot­sats: Ro­bert Op­pen­hei­mer. Gro­ves ha­de im­po­ne­rats av hans kun­nan­de in­om fy­sik, ke­mi, me­tal­lur­gi, va­pen­lä­ra och in­gen­jörs­ve­ten­skap. Gro­ves såg ock­så i ho­nom en am­bi­tion att dri­va pro­jek­tet i mål. Un­der he­la pro­jek­tet stöd­de han Op­pen­hei­mer i vått och torrt, trots miss­tan­kar­na som rik­ta­des mot ve­ten­skaps­man­nen.

När Man­hat­tan­pro­jek­tet av­veck­la­des aspi­re­ra­de Gro­ves för pos­ten som in­spek­tör för in­gen­jörs­trup­per­na, men fick av ar­mé­che­fen Dwight Ei­senho­wer be­ske­det att: »... på grund av hans ohöv­lig­het, ar­ro­gans, okäns­lig­het, för­akt för reg­ler och be­stäm­mel­ser och ma­ni­pu­la­tio­ner för att främ­ja si­na eg­na kar­riä­ram­bi­tio­ner ...» så var det­ta in­te ak­tu­ellt. Gro­ves be­gär­de då av­sked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.