Bild­gå­tan

Militär Historia - - Kontroll -

★★Nya Ze­e­land fruk­ta­de en ja­pansk in­va­sion 1939 . Man sak­na­de egen pro­duk­tion av strids­for­don och lös­ning­en blev att pro­du­ce­ra stål­kon­struk­tio­ner som kun­de pla­ce­ras på trak­to­rer av ty­pen Ca­ter­pil­lar D8. Pan­sa­ret be­stod av kor­ru­ge­rad plåt. Vag­nen be­väp­na­des med sex Bren­kulspru­tor. Den såg ald­rig strid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.