Mind­ful­ness

MAT, ME­DI­TA­TION OCH YO­GA

Mindfulness 2018 - - Sidan 1 -

Årets störs­ta trend mind­ful­ness är här för att stan­na. Den hand­lar om att bli mer närvarande, att stressa mindre och att le­va mer i nu­et. Den här boken kom­mer bli din gui­de till att sak­ta ner och sking­ra tan­kar­na.

Vi lär dig enk­la me­to­der för att släp­pa stres­sen och tän­ka an­norlun­da i din var­dag. På så vis kan du för­verk­li­ga dig själv och fin­na lyc­kan. Bland an­nat ger vi dig enk­la me­di­ta­tions­tek­ni­ker på 15 mi­nu­ter, hjälp­me­del för att va­ra i nu­et och öv­ning­ar i mind­ful­ness.

Mind­ful­ness hand­lar ock­så om att ta hand om ditt in­re. Där­för ger vi dig ett ka­pi­tel om mat, med fan­tas­tiskt go­da re­cept som har fo­kus på in­gre­di­en­ser­nas me­di­cins­ka egen­ska­per. Lär dig vil­ken mat som är mest häl­so­sam för din kropp. Vi upp­ma­nar dig att äta bå­de lo­kalt, eko­lo­giskt och sä­songs­be­to­nat, så du bäst tar hand om bå­de dig själv och vår pla­net.

Här hit­tar du ock­så enk­la re­cept för att vår­da ditt ytt­re med här­li­ga an­sikts­mas­ker, hud­lo­tion och bo­dy scrubs. Ingre­di­en­ser­na kom­mer från na­tur­li­ga käl­lor och din kropp kom­mer att tac­ka dig för det.

Så vad vän­tar du på? Ta kli­vet in i en värld av mind­ful­ness och märk hur du får mer ener­gi för var­je dag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.