TAN­KAR SOM RINGAR PÅ VATTNET

Mindfulness 2018 - - Skingra Stressiga Tankar -

Med­ve­tan­dets sätt att han­te­ra sin­nes­in­tryck, tan­kar och käns­lor kan lik­nas vid ring­ar­na på vattnet när droppar fal­ler på ytan. Det du upp­le­ver – sin­nes­för­nim­mel­ser och käns­lor – är drop­par­na som träffar ytan. Den in­ners­ta ring­en är di­na ome­del­ba­ra tan­kar, me­dan de ytt­re är tan­kar­na som de förs­ta tan­kar­na le­der till. Tan­kar bru­kar fort­sät­ta ge upp­hov till nya tan­kar om man in­te rik­tar upp­märk­sam­he­ten mot nå­got an­nat. Ge­nom att öva sig på mind­ful­ness får man verk­tyg för att sty­ra upp­märk­sam­he­ten även till var­dags.

DROPPAR SOM TRÄFFAR MED­VE­TAN­DET Den stil­la vat­ten­y­tan som bryts av en drop­pe har bli­vit en van­lig sym­bol för mind­ful­ness.

UPP­LE­VEL­SER Fy­sis­ka för­nim­mel­ser, käns­lor ENK­LA TAN­KAR Upp­fat­ta, ka­te­go­ri­se­ra TAN­KAR OM TAN­KAR Tol­ka, kopp­la, min­nas, fö­re­stäl­la sig, pla­ne­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.