FEM MEDITATION­STIPS FÖR NYBÖRJAREN

Mindfulness 2018 - - Kom Igång! -

När du ska bör­ja me­di­te­ra för förs­ta gång­en kän­ner du dig kans­ke li­te osä­ker. De här fem enk­la tip­sen ger dig den väg­led­ning du be­hö­ver. Skriv ner dem i din me­di­ta­tions­dag­bok och läs ige­nom dem fö­re var­je öv­ning. An­teck­na gär­na vad som fun­ge­rar och in­te.

1 Ha var­ma käns­lor för dig själv

– det man kal­lar ”själv­med­käns­la”. Var ge­ne­rös och om­tänk­sam.

2 Var in­ställd på att ob­ser­ve­ra.

Det ska va­ra din en­da av­sikt in­för me­di­ta­tio­nen.

3 För­låt dig själv för di­na till­kor­ta­kom­man­den.

Få in­te skuld­käns­lor om du in­te me­di­te­rar när du ha­de tänkt. Bjud ba­ra in dig själv till nu­et igen.

4 Hit­ta en me­di­ta­tions­kom­pis.

Att kun­na de­la me­di­ta­tions­upp­le­vel­ser­na med nå­gon är in­te ett mås­te, men det kan stär­ka din mo­ti­va­tion.

5 Tac­ka dig själv EFTERÅT

– vi­sa tack­sam­het mot dig själv för att du ta­git dig tid att va­ra med­ve­tet närvarande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.