YO­GA

Mindfulness 2018 - - Yoga -

Det finns ett starkt band mel­lan kropp och själ. Yo­ga kan va­ra en ef­fek­tiv me­tod för att få en sund själ i en sund kropp. Den lug­nan­de trä­ning­en och de oli­ka öv­ning­ar är skon­sam­ma.

Du tror kans­ke in­te att yo­ga är för dig, att öv­ning­ar­na är för svå­ra och att din kropp in­te kla­rar dem. Men yo­ga är verk­li­gen för al­la. Det hand­lar in­te om att va­ra ex­tremt vig el­ler att strä­va ef­ter per­fek­tion, ut­an om att ac­cep­te­ra sin egen kropps be­gräns­ning­ar och att nju­ta av vad du fak­tiskt kla­rar av.

Det här ka­pit­let in­tro­du­ce­rar dig för två enk­la ny­bör­jar­pro­gram ”Mor­go­nyo­ga” och ”15 mi­nu­ter styr­ka”. Ta dig tid var­je dag för en god yo­garu­tin, så kom­mer du snart mär­ka al­la för­de­lar­na.

”Yo­ga är en me­tod för

att stil­la ditt sin­ne.”

Pa­tañ­ja­li,

in­disk fi­lo­sof

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.