En regn­bå­ge av fytonäring­sämnen

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Matens Medicinska Egenskaper -

Fytonäring­sämnen är de bio­ak­ti­va sam­man­sätt­ning­ar­na i väx­ter (”fy­to” be­ty­der växt) som ger dem de­ras färg och smak. Fytonäring­sämnen är in­te livsvik­ti­ga på det sätt som vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler är, men de främ­jar häl­san på oli­ka sätt. Antioxidan­ter skyd­dar krop­pen från fria ra­di­ka­ler – in­sta­bi­la mo­le­ky­ler som upp­står ge­nom äm­nes­om­sätt­ning­en och ex­po­ne­ring av luft­för­ore­ning­ar – och som or­sa­kar sjuk­dom ge­nom att ska­da livsnöd­vän­di­ga väv­na­der och or­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.