LUNCH RIK PÅ OME­GA-3

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Hjärtat -

Fet fisk som sar­din är en käl­la rik på ome­ga-3fett­sy­ror­na EPA och DHA, som bi­drar till att sän­ka trig­ly­ce­ri­der och den ”då­li­ga” Ldl-ko­les­te­rol­hal­ten.

RE­CEPT PÅ SARDINER

Blan­da 1 mat­sked av föl­jan­de in­gre­di­en­ser: kokt och svalt kort­kor­nigt ris, ros­ta­de pinjenötte­r och vin­bär, en kopp ci­tron­juice, och 1 te­sked av föl­jan­de in­gre­di­en­ser: hac­kad per­sil­ja, mint och dill. För­de­la mel­lan 6 he­la, ren­sa­de sardiner, lägg fyll­ning­en i var­je fisk. Lin­da ett vin­blad runt var­je fisk för att hål­la ihop in­ne­hål­let. Pens­la med oliv­ol­ja och stek i 4–5 mi­nu­ter, vänd ef­ter hal­va ti­den. Ser­ve­ra med ci­tron­klyf­tor.

Rik på många nä­rings­äm­nen, till ex­em­pel vi­ta­mi­ner­na B12 och D, som har kon­sta­te­rats va­ra bra för hjär­ta och blod­kärl. Har hög mag­ne­sium­halt, vil­ket är vik­tigt för ett frisk hjär­ta. Dess pek­ti­nin­ne­håll och li­mo­no­i­der sän­ker ock­så ko­les­te­ro­let. Ba­singre­di­ens i häl­so­sam me­del­havs­mat, rik på vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. In­ne­hål­ler myc­ket vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler som hjäl­per me­ta­bo­lis­men att bi­be­hål­la en nor­mal ni­vå. Har myc­ket hög halt av K-vi­ta­min, som är bra för hjär­ta och blod­cir­ku­la­tion.SARDINER CI­TRON­JUICE VIN­BLAD PINJENÖTTE­R PER­SIL­JA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.