Fo­ku­se­ra på nu­et

No­te­ra ut­an att dö­ma.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Tänk dig att du me­di­te­rar och fo­ku­se­rar med­ve­tet på di­na an­de­tag. Du sit­ter ner och rik­tar nu upp­märk­sam­he­ten mot tryc­ket från sto­len som du kan kän­na mot lå­rens un­der­si­da. Sam­ma tryck finns där var­je gång du sit­ter på en stol för att äta mid­dag el­ler skri­va ett brev, men of­tast läg­ger du in­te ens mär­ke till det. Att lå­ta så­da­na sin­nes­för­nim­mel­ser ham­na i fo­kus för med­ve­tan­det och hål­la kvar dem där är ett ex­em­pel på hur du kan fo­ku­se­ra upp­märk­sam­he­ten på nå­got i nu­et.

Mind­ful­ness hand­lar om att rik­ta upp­märk­sam­he­ten mot nå­got i nu­et ut­an att vär­de­ra el­ler dö­ma. Men vad be­ty­der det egent­li­gen? Och var­för skul­le man dö­ma nå­got som till ex­em­pel and­ning­en el­ler fy­sis­ka för­nim­mel­ser?

Vand­ran­de tan­kar och käns­lor

Du kom­mer för­mod­li­gen att bli dis­tra­he­rad av nå­got.

Frag­ment av tan­kar el­ler käns­lor sti­ger upp i med­ve­tan­det ut­an att du fram­kal­lat dem. Of­ta är det små­sa­ker – tan­kar på var du se­nast la sax­en el­ler hur dags du ska häm­ta dot­tern från sko­lan. And­ra gång­er är det en vag oro som du in­te rik­tigt kan sät­ta fing­ret på. Och vid åter and­ra till­fäl­len är det job­bi­ga­re käns­lor, som ils­ka el­ler räds­la.

Om du tän­ker för dig själv: ”Jag vill verk­li­gen in­te ha den här tan­ken el­ler käns­lan i hu­vu­det just nu; den sab­bar min förs­ta mind­ful­nes­söv­ning”, då dö­mer du. När den här ty­pen av tan­kar el­ler käns­lor träng­er sig på ska du in­te dö­ma dem. Men vad ska du då gö­ra med dem?

Sva­ret är att du no­te­rar att du är med­ve­ten om dem. Men se­dan för du upp­märk­sam­he­ten till­ba­ka till di­na fy­sis­ka för­nim­mel­ser. Du en­ga­ge­rar dig in­te i di­na tan­kar el­ler käns­lor ut­an lå­ter dem ba­ra pas­se­ra bort. Det är mind­ful­ness i prak­ti­ken.

HÄLF­TEN AV TI­DEN Forsk­ning­en pe­kar på att med­ve­tan­det är ofo­ku­se­rat un­ge­fär hal­va vår vak­na tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.