Så för­verk­li­gar du dig själv

Mind­ful­ness och att hjäl­pa sig själv att växa och ut­veck­las.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Mind­ful­ness är en sam­man­häng­an­de me­tod för själv­för­verk­li­gan­de. När du prak­ti­se­rar mind­ful­ness an­vän­der du me­di­ta­tio­nen som ett verk­tyg för att mot­ver­ka en ne­ga­tiv själv­bild. Istäl­let gör du plats för själv­med­ve­tan­de och med­käns­la. Se­dan kan du gö­ra med­vet­na val ut­i­från di­na pri­o­ri­te­ring­ar.

In­re rös­ter

Ibland miss­lyc­kas vi med att för­verk­li­ga vår po­ten­ti­al för att vi har en över­tro på oss själ­va. Att ha en över­tro på sin för­må­ga att lyc­kas på ett om­rå­de med hård kon­kur­rens le­der näs­tan all­tid till be­svi­kel­se. Men ett myc­ket van­li­ga­re pro­blem är att vi tvärtom in­te tror till­räck­ligt på oss själ­va. I hu­vu­det ekar det av ne­ga­ti­va rös­ter: ”Jag kan in­te, jag kan in­te, jag kan in­te.”

Om vi med­ve­tet rik­tar upp­märk­sam­he­ten mot des­sa va­ne­mäs­si­ga tan­ke­möns­ter kan vi upp­täc­ka dem och väl­ja

Vi blir lyck­li­ga när vi tar va­ra på möj­lig­he­ten att le­va ett så rikt och bra liv som möj­ligt. Du har re­dan sett ex­em­pel på hur mind­ful­ness kan hjäl­pa. Här tit­tar vi när­ma­re på hur du kan ri­va mu­rar­na som hind­rar dig från att ta va­ra på he­la din po­ten­ti­al och för­verk­li­ga dig själv.

att istäl­let fo­ku­se­ra på den verk­lig­het vi upp­le­ver här och nu.

Upp­täck vad som är vik­tigt

Det är lätt att ta mis­te på vad själv­för­verk­li­gan­de be­ty­der. Det är in­te det­sam­ma som pre­sta­tio­ner, som hand­lar mer om att gö­ra in­tryck på and­ra el­ler att vin­na re­spekt el­ler få beröm från om­giv­ning­en.

Om du kän­ner dig osä­ker på vad själv­för­verk­li­gan­de in­ne­bär kan med­ve­ten när­va­ro hjäl­pa dig att upp­täc­ka di­na verk­li­ga pri­o­ri­te­ring­ar och slip­pa skuld­käns­lor över de al­ter­na­tiv du väl­jer bort. Det kan ock­så hjäl­pa dig att in­te fäs­ta dig så myc­ket vid and­ras åsik­ter, som of­ta är över­dri­vet ne­ga­ti­va el­ler allt­för smick­ran­de.

Se hel­he­ten

När du fun­de­rar över hur du ska för­verk­li­ga din po­ten­ti­al und­rar du kans­ke vad du ska fo­ku­se­ra på. Bor­de du ut­veck­la di­na styr­kor el­ler job­ba med di­na svag­he­ter? Sva­ret mås­te byg­ga på självin­sikt. In­tui­tion och med­ve­ten­het är centralt för att und­vi­ka ”trat­tef­fek­ten” – tan­ken att om man an­sträng­er sig för att gö­ra fram­steg på ett om­rå­de så be­hö­ver man in­te spa­ra nå­gon ener­gi till and­ra sa­ker. Se upp så att du in­te blir en­kel­spå­rig: med med­ve­ten själ­vob­ser­va­tion skan­nar man av he­la syn­fäl­tet.

”När du prak­ti­se­rar med­ve­ten när­va­ro an­vän­der du me­di­ta­tion för att mot­ver­ka en ne­ga­tiv själv­bild.”

”Se upp med ’Kla rar jag verk­li­gen ...?’ Det är en av de mest be­grän­san­de tan­kar vi har, ef­ter­so m vi of­ta har en skev bild av oss själ­va.”

”Kla­rar jag verk­li­gen att lä­sa psy­ko­lo­gi på di­stans och full­föl­ja kur­sen?”KONSTRUKTI­VA DIALOGER Din in­re di­a­log kan hind­ra dig från att för­verk­li­ga din po­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.