Kom igång!

Någ­ra enk­la öv­ning­ar i mind­ful­ness.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

När du me­di­te­rar blir du en ob­ser­va­tör. Du bju­der in­te in din in­re kri­ti­ker att del­ta, för med­ve­ten när­va­ro in­ne­bär att med­ve­tet ob­ser­ve­ra nu­et ut­an att dö­ma. Om du mär­ker att den in­re kri­ti­kern än­då lyc­kas tränga sig på ig­no­re­rar du hen­ne ba­ra. Får hon ing­en upp­märk­sam­het för­svin­ner hon snabbt.

Att ut­ö­va med­ve­ten när­va­ro in­ne­bär helt en­kelt att av­sät­ta tid för me­di­ta­tion vid nå­gon tid­punkt var­je dag. Du be­stäm­mer själv hur länge du vill hål­la på, men fem till tio mi­nu­ter kan va­ra la­gom att bör­ja med om du är en ny­bör­ja­re.

En dag­lig ru­tin

Me­di­ta­tio­nen krä­ver inga ri­tu­a­ler. Du be­hö­ver in­te ha någ­ra spe­ci­el­la klä­der, spe­la stäm­nings­full mu­sik el­ler tän­da

På föl­jan­de si­dor får du be­kan­ta dig med grun­der­na i mind­ful­ness. Du kom­mer att se att me­di­ta­tions­öv­ning­ar­na in­te är någ­ra mys­tis­ka ri­tu­a­ler, ut­an en­kelt kan in­för­li­vas i var­da­gen. Här bör­jar din re­sa mot med­ve­ten när­va­ro.

rö­kel­se. Du be­stäm­mer helt en­kelt när du ska me­di­te­ra och gör det – un­der en tids­rymd som du be­stämt på för­hand. Helst bör du me­di­te­ra dag­li­gen, men om det in­te känns re­a­lis­tiskt kan du sik­ta på minst varan­nan dag.

Det finns flera oli­ka grun­döv­ning­ar att väl­ja mel­lan. Du kan till ex­em­pel rik­ta upp­märk­sam­he­ten mot din and­ning, din kropp, ett fö­re­mål el­ler di­na käns­lor. Va­let är ditt – det finns inga rätt el­ler fel.

ING­ET TROLLERI En del kän­ner på­tag­li­ga för­de­lar ef­ter ba­ra någ­ra vec­kors öv­ning­ar, men så är det in­te för al­la.

”Jag lyc­ka­des in­te va­ra med­ve­tet närvarande. Jag kun­de in­te lå­ta bli att oroa mig.”

”Du lär­de dig nå­got om dig själv. Ha tå­la­mod och fort­sätt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.