Fo­kus på hjär­tat

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Med fo­kus på hjär­tat

M ånga stu­di­er har vi­sat att man dras­tiskt kan för­bätt­ra sin hjärt­häl­sa ge­nom att äta häl­so­samt och mo­tio­ne­ra mer. Des­sa ko­les­te­rol­sän­kan­de re­cept in­ne­hål­ler mat som kan för­bätt­ra blod­cir­ku­la­tio­nen och sän­ka blod­tryc­ket.

Bör­ja da­gen med en ång­an­de varm skål hav­re­gryns­gröt, full av fo­lat och kalium som är bra för hjär­tat. Den­na fi­ber­ri­ka ”su­per­food” kan hjäl­pa till att sän­ka det ”då­li­ga” (LDL) ko­les­te­ro­let och hål­la blod­kär­len re­na. För bäst smak kan du blöt­läg­ga hav­ren först, till­sätt se­dan ri­vet äpp­le un­der tillag­ning­en.

När hav­re ko­kas bryts dess fy­tat ner och le­der till att du kan dra nyt­ta av al­la nä­rings­äm­nen. KOM­BI­NE­RA MED FRUKT OCH BÄR Äpp­le till ex­em­pel sän­ker ”då­ligt” (LDL) kolesterol och är en käl­la till C-vi­ta­min och antioxidan­ter som är bra för hjär­tat. TILL­SÄTT MJÖLK EL­LER YOG­HURT Yo­gurt är en naturlig kal­ci­um­käl­la. Re­gel­bun­den för­tä­ring kan för­hind­ra högt blod­tryck och där­för mins­ka ris­ken för hjär­tin­farkt och stro­ke.HAV­RE­GRYNS­GRÖT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.