Fo­kus på mat­smält­ning

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Med fo­kus på mat­smält­ning­en

I de fles­ta kul­tu­rer an­ses bra mat­smält­ning va­ra grund­läg­gan­de för häl­san. För­sök att äta rätt mat vid rätt tid­punkt och an­vänd in­gre­di­en­ser som för­bätt­rar mat­smält­ning­en. För bäst re­sul­tat ska du äta lugnt och tug­ga ma­ten nog­grant. Då får du en god mat­smält­ning och en glad tarm.

Frukost är ett bra till­fäl­le att äta ett ba­lan­se­rat mål – fi­ber för nor­mal tarm­verk­sam­het, pro­te­in för att byg­ga upp krop­pen och kol­hyd­ra­ter för ener­gi un­der da­gen. Av­slu­ta med frukt som är rik på antioxidan­ter.

Fling­or av full­korns­ve­te in­ne­hål­ler B-vi­ta­min och kost­fib­rer. Ros­ta fling­or gjor­da på full­korns­ve­te i ug­nen på 180ºc i 20 mi­nu­ter, rör om någ­ra gång­er un­der tillag­ning­en. Naturlig pro­bi­o­ti­ka som hjäl­per tarm­flo­ran att hål­la sig frisk. Ett ut­sökt sätt att boos­ta vi­ta­min- och an­tiox­i­dantin­ta­get.En bra käl­la till pan­to­tensy­ra, fosfor, kop­par och mag­ne­sium. In­ne­hål­ler höga hal­ter av es­sen­ti­el­la fett­sy­ror och zink. Har en lätt lax­e­ran­de ef­fekt och in­ne­hål­ler fett­sy­ror­na ome­ga-3 och ome­ga-6.FLING­OR NA­TU­RELL YO­GURT BÄR SOL­ROS­FRÖN PUMPAFRÖN LIN­FRÖN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.