Skogs­svamp­frit­ta­ta

KAN STÄR­KA IMMUNSYSTE­MET KAN BI­DRA TILL HÄL­SO­SAM MAT­SMÄLT­NING KAN HJÄL­PA MOT REU­MA­TISK SMÄR­TA KAN SKYD­DA HJÄR­TA OCH BLOD­KÄRL

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Det­ta är en per­fekt mål­tid om du har va­rit sjuk och är på bätt­rings­vä­gen. Liksom and­ra svam­par är murk­la (Mor­chel­la escu­len­ta) rik på es­sen­ti­el­la ami­nosy­ror som krop­pen be­hö­ver för att byg­ga pro­te­in, me­dan shi­i­ta­ke­svamp och cham­pin­jo­ner för­bätt­rar mat­smält­ning­en och har an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per. Tvät­ta murklan nog­grant un­der rin­nan­de vat­ten, ef­tersom de­ras svamplik­nan­de hat­tar of­ta in­ne­hål­ler jord och grus.

1

För­värm ug­nen till 180 ° C. Smörj en bak­plåt med smör, till­sätt körs­bärsto­ma­ter­na och kryd­da med salt och svart­pep­par, tilla­ga i ug­nen i 8–10 mi­nu­ter el­ler tills to­ma­ten är mju­ka.

2

Pla­ce­ra en stor stek­pan­na på me­del­vär­me och stek all svamp i 1–2 mi­nu­ter för att fram­hä­va sma­ken och lå­ta dem släp­pa ut li­te av sin fukt. Till­sätt 1 mat­sked smör, låt smäl­ta och stek svam­pen i 3–5 mi­nu­ter. Kryd­da med salt och svart­pep­par ef­ter smak. Till­sätt hälf­ten av den hac­ka­de gräslö­ken till svam­pen, spa­ra res­ten till gar­ne­ring. Ta svam­pen från, lägg på en tall­rik och ställ åt si­dan.

3

Vis­pa ihop ägg och crè­me fraiche i en me­del­stor skål, kryd­da med li­te salt och svart­pep­par ef­ter smak. Smält den sista matske­den smör i stek­pan­nan och häll i ägg­bland­ning­en. Stek i 2–3 mi­nu­ter på låg vär­me tills bot­ten stel­nar. Till­sätt se­dan svam­pen och täck över med ett lock, tilla­ga i 3–5 mi­nu­ter tills bå­de ba­sen och top­pen på frit­tatan har stel­nat.

4

De­la fritat­tan och lägg upp på fy­ra tall­ri­kar. Top­pa med res­ten av gräslö­ken och körs­bärsto­ma­ter­na. Gar­ne­ra körs­bärsto­ma­ter­na med ba­si­li­ka och ser­ve­ra di­rekt.

4 PORTIONER

Till to­ma­ter­na

1⁄2 msk ski­rat smör att smör­ja plå­ten med

200 g mog­na körs­bärsto­ma­ter

salt och ny­ma­len svart­pep­par

1 msk hac­kad ba­si­li­ka

blad till gar­ne­ring

Till frit­tatan

25 g tor­kad murk­la, som läggs i ko­kan­de vat­ten i 5 mi­nu­ter för att åter­fuk­tas, el­ler 75 g ren­sad och fin­hac­kad färsk murk­la

100 g ski­vad shi­i­ta­ke­svamp

100 g ski­va­de cham­pin­jo­ner

2 msk smör

salt och ny­ma­len svart­pep­par

2 msk fin­hac­kad gräslök

8 vis­pa­de ägg

3 msk crè­me fraiche

3 tbsp crè­me fraîche

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.