EN INTRODUKTI­ON TILL MIND­FUL­NESS

Mindfulness 2018 - - En Guide För Nybörjare -

Öv­ning är grun­den för mind­ful­ness, pre­cis som för and­ra ty­per av me­di­ta­tion. Öv­ning in­ne­bär upp­rep­ning (och ett sätt att va­ra). För om du vill för­änd­ra ditt för­håll­nings­sätt mås­te du öva re­gel­bun­det. Men öv­ning­en ne­dan är tänkt som introdukti­on till vad med­ve­ten när­va­ro in­ne­bär. Om tan­kar dy­ker upp i ditt med­ve­tan­de me­dan du gör öv­ning­en no­te­rar du dem ba­ra och lå­ter dem svä­va bort me­dan du åter rik­tar upp­märk­sam­he­ten mot ditt fo­kus.

1 Sätt dig ner vid ett bord

med ett li­tet fö­re­mål fram­för dig – en kopp, ett glas el­ler en salt- el­ler pep­par­strö­a­re fun­kar bra.

2 Stu­de­ra fö­re­må­let nog­grant

i någ­ra mi­nu­ter och no­te­ra allt du kan se ut­an att rö­ra vid det. Tänk ba­ra på hur det ser ut ut­an att be­dö­ma om det är vac­kert el­ler an­vänd­bart.

3 Fo­ku­se­ra på di­na för­nim­mel­ser.

Sitt stil­la, blun­da och no­te­ra al­la fy­sis­ka för­nim­mel­ser – stäl­le­na där klä­der­na rör vid din kropp och där du kän­ner tryc­ket från sto­len el­ler gol­vet.

4 Äg­na någ­ra mi­nu­ter åt att fo­ku­se­ra på det du hör.

Kans­ke är det ba­ra lju­det av di­na an­de­tag, kans­ke hör du gran­nens ra­dio el­ler bull­ret från ett flyg­plan.

5 Tänk ige­nom vad du just har upp­levt.

Ge­nom att rik­ta upp­märk­sam­he­ten mot ett fö­re­mål, di­na för­nim­mel­ser och lju­den du hör har du gett dig själv en pa­us från di­na van­li­ga be­kym­mer. Med ti­den kan me­to­den bli en vik­tig käl­la till men­tal åter­hämt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.