Tips för saf­ti­ga & mju­ka ka­kor

Mjuka kakor&tårtor - - In­ne­håll -

1. An­vänd rumstem­pe­re­ra­de in­gre­di­en­ser när du ba­kar. En kall smet kan be­hö­va gräd­das läng­re tid.

2. Öpp­na in­te ugns­luc­kan i onö­dan, spe­ci­ellt in­te i bör­jan av grädd­ning­en. När kall luft kom­mer in i ug­nen på­ver­kas jäs­nings­pro­ces­sen.

3. Smörj all­tid soc­kerkaks­for­men or­dent­ligt med smör och strö över rikt­ligt med strö­bröd, mjöl el­ler ko­kos. Då släp­per ka­kan lätt från kan­ter­na.

4. Ve­te­mjöl spe­ci­al ska in­te an­vän­das i soc­kerka­kor och små­ka­kor. Mjö­let är stärkt med glu­ten och är till för bröd och bul­lar som ska jä­sa.

5. Om sme­ten in­ne­hål­ler bak­pul­ver och en varm väts­ka el­ler smält, varmt smör ska ka­kan gräd­das så fort som möj­ligt. Bak­pulv­ret och bikar­bo­na­ten ak­ti­ve­ras och jäs­nings­pro­ces­sen sätts i gång av vär­men. En smet med ba­ra rumsvar­ma in­gre­di­en­ser kan där­e­mot stå en stund in­nan den gräd­das.

6. Låt ka­kan vi­la i någ­ra mi­nu­ter i for­men när den ta­gits ut ur ug­nen. Vänd se­dan upp ka­kan på ett fat och låt den sval­na. Lägg gär­na for­men över ka­kan ef­ter en stund så

hål­ler den sig saf­tig.

7. Kon­trol­le­ra att ka­kan är ge­nom­gräd­dad med en tunn bak­stic­ka el­ler ter­mo­me­ter.

8. Ugns­vär­men stäm­mer in­te all­tid ex­akt och det gör att du ibland mås­te an­pas­sa tem­pe­ra­tu­ren och grädd­nings­ti­den till din ugn. 175–200 gra­der bru­kar va­ra la­gom för en soc­kerka­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.