På job­bet. Adam Wal­len­berg är för­sko­lans hus­fi­lo­sof.

Foto: Ca­ro­li­ne Ti­bell

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

På en för­sko­la

i Stock­holm hjäl­per Adam Wal­len­berg till med att stär­ka bar­nens em­pa­ti

och tän­kan­de.

STO­LAR­NA ÄR UPP­STÄLL­DA i en halv­cir­kel i för­sko­lans fi­lo­so­fi­hör­na och där sit­ter hälf­ten av grup­pens 4- och 5-åring­ar. Det är dags för vec­kans fi­lo­so­fi­sam­tal på för­sko­lan Fi­lo­so­fis­ka i Skarpnäck i Stock­holm. Frå­gan för da­gen är: Var­för ska man va­ra snäll?

Den som hål­ler i sam­ta­let är för­sko­lans ”hus­fi­lo­sof”, Adam Wal­len­berg, 28 år. Han är fi­lo­so­fistu­dent vid Sö­der­törns hög­sko­la och kan ti­tu­le­ra sig fi­lo­so­fi­pe­da­gog.

– Man kan sä­ga att jag sna­ra­re un­der­lät­tar sam­tal än le­der dem. Vi job­bar myc­ket med lyss­nan­det och bar­nen hjäl­per varand­ra att tol­ka.

Ut­i­från var­dags­hän­del­ser på för­sko­lan har man be­stämt frå­ge­ställ­ning­en och att de­fi­ni­e­ra frå­gan för da­gen in­går i upp­gif­ten.

För­sko­lan Fi­lo­so­fis­ka i Skarpnäck i Stock­holm star­ta­de för­ra året. Tan­ken med det fi­lo­so­fis­ka in­sla­get i pe­da­go­gi­ken är bland an­nat att ska­pa del­ak­tig­het och de­mo­kra­ti.

– För­sko­lans pro­fil ska stär­ka bar­nen i grun­den ge­nom att vi ar­be­tar med em­pa­ti och me­ning, att bå­de tän­ka och kän­na, ha kon­takt med sig själv, med and­ra män­ni­skor och med den eg­na krop­pen. Fi­lo­so­fin är ett vik­tigt verk­tyg för att job­ba med barns ex­i­sten­ti­el­la häl­sa från så ti­dig ål­der som ett år.

Sam­tals­me­to­den byg­ger på forsk­ning om fi­lo­so­fi för barn, som be­drivs på många håll i världen, bland an­nat i Nor­ge, där fi­lo­so­fis­ka sam­tal of­ta fö­re­kom­mer i sko­lans al­la sta­di­er.

Vid en förs­ta an­blick på­min­ner det fi­lo­so­fis­ka sam­ta­let om en van­lig sam­ling på en för­sko­la.

– I en sam­ling finns det man kal­lar för­fi­lo­so­fis­ka ele­ment som ger bar­nen själ­va för­ut­sätt­ning­en för att ut­ö­va fi­lo­so­fi: att se varand­ra, lyss­na, ta till sig in­for­ma­tion. Men det fi­lo­so­fis­ka sam­ta­let ger bar­nen möj­lig­het att ock­så re­flek­te­ra på si­na eg­na vill­kor.

Sam­ta­let har där­för spe­ci­fi­ka regler. Man tar run­dor: al­la får sä­ga nå­got, en i ta­get, om man vill. Ett sätt att ar­be­ta med att lyss­na och vän­ta på sin tur är att den som har or­det hål­ler i en sak. Och ef­ter en stund blir det alltid en tanke­pa­us.

– För att gö­ra det li­te ro­li­ga­re har jag in­fört att man då kan in­ta en tanke­po­se, sä­ger Adam och de­mon­stre­rar med hu­vu­det lu­tat mot sin knut­na nä­ve.

I bör­jan vil­le bar­nen ba­ra le­ka he­la ti­den, men nu har sam­ta­len bli­vit läng­re, un­ge­fär en halv­tim­me.

– Det är en po­äng med att det finns ett mot­stånd. Det ska in­te va­ra svårt, men in­te hel­ler för lätt. Och det är in­te det man kom­mer fram till som är det vik­ti­ga, ut­an me­to­den ska gö­ra det lek­fullt, in­tres­sant och me­nings­fullt att se sa­ker li­te mer sak­ligt, men sam­ti­digt per­son­ligt.

FÖR­U­TOM ATT le­da och ut­vär­de­ra sam­ta­len ska Adam Wal­len­berg ut­veck­la den fi­lo­so­fis­ka me­to­den på för­sko­lan och coacha fö­re­sko­le­pe­da­go­ger­na.

– Bar­nen läng­tar verk­li­gen till de fi­lo­so­fis­ka sam­ta­len, be­rät­tar för­sko­le­chef Le­na Tim­mer.

– Och per­so­na­len å sin si­da har ett stort in­tres­se för att fö­ra in ett fi­lo­so­fiskt syn­sätt i pe­da­go­gi­ken, att ”för­sö­ka att för­främ­li­ga sig”, det vill sä­ga trä­na sig i att se sa­ker som om vi såg dem för förs­ta gång­en. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.