Så tänk­te jag. Ann He­ber­le­in om någ­ra fi­lo­so­fis­ka mil­stol­par.

1980:

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

Jag red myc­ket när jag var barn, men mi­na för­äld­rar ha­de in­te råd att lå­ta mig gå i rid­sko­la el­ler kö­pa en häst till mig. När jag var i ti­o­års­ål­dern be­sök­te jag en herr­gård, och den jämn­gam­la flic­kan som bod­de där vi­sa­de mig sin häst. När hon frå­ga­de mig vad jag ha­de för häst sva­ra­de jag att jag in­te ha­de nå­gon. Hon und­ra­de om jag in­te vil­le ha en häst. ”Jo, det skul­le jag vil­ja”, sa jag. ”Men var­för ber du in­te din pap­pa kö­pa en?” frå­ga­de hon då. För hen­ne var det en själv­klar­het, men för mig var det li­ka otänk­bart som att ta mig ut i rymden. Den upp­le­vel­sen på­ver­ka­de mitt tän­kan­de väl­digt myc­ket – hur vå­ra er­fa­ren­he­ter for­mar vårt sätt att be­trak­ta verkligheten, och vil­ka enor­ma skill­na­der det in­ne­bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.