Ve­ten­ska­pens blin­da fläck

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

Själv­med­ve­tan­det

Att spe­la ihop och tän­ka sen. Cel­lis­ten och fi­lo­so­fen

Eli­sa­beth Stjern­berg

har fått ihop si­na bå­da värl­dar.

.

TT SPE­LA i en­semb­le stäl­ler höga krav på del­ta­gar­na. Man mås­te lyss­na in­ten­sivt på varand­ra för att spe­la rent, ge­men­samt tol­ka de mu­si­ka­lis­ka fra­ser­na och upp­le­va fly­tet.

– Det är en sam­va­ro som har många ka­na­ler öpp­na. Det är en bra grund för fi­lo­so­fis­ka sam­tal, sä­ger fi­lo­so­fen och cel­lis­ten Eli­sa­beth Stjern­berg.

I den gam­la lä­ra­rin­ne­bo­sta­den i Sund­born i Da­lar­na hål­ler Eli­sa­beth Stjern­berg kur­ser i ”cel­lo­so­fi” som­mar­tid: fi­lo­so­fi för dem som spe­lar cel­lo i en­semb­le. Cel­lo­so­fin, ett be­grepp som hon själv har myn­tat, ut­går från hen­nes eg­na be­hov – av mu­sik och fi­lo­so­fi.

Från bör­jan var det cel­list hon skul­le bli. Men hon spe­la­de sön­der sig i ung­do­men och fick tän­ka om. Och fast­na­de för fi­lo­so­fin.

I MÅNGA ÅR un­der­vi­sa­de och fors­ka­de hon på Fi­lo­so­fis­ka in­sti­tu­tio­nen vid Stock­holms uni­ver­si­tet, där hon skrev om kun­skaps­te­o­re­tis­ka per­spek­tiv på fe­mi­nis­tisk fi­lo­so­fi.

Men med ti­den tog hon upp cel­lo­spe­let igen, och så små­ning­om tog mu­si­ken över­han­den.

– Jag ha­de sla­git mig till ro på ama­tör­ni­vå, men var in­te till­freds med det. Det finns en idé i mu­sik­värl­den att man mås­te bör­ja spe­la ti­digt för att kun­na nå en viss ni­vå. Men det vi­sa­de sig att det gick bra att kom­ma till en pro­fes­sio­nell ni­vå som vux­en. Jag var så en­tu­si­as­tisk över det att jag vil­le att and­ra skul­le få upp­le­va sam­ma sak.

DEL­TA­GAR­NA I cel­lo­so­fi­kur­ser­na är ama­tö­rer i ål­dern 25–90. Som barn och unga tog de cel­lo­lek­tio­ner i det som nu kal­las kul­tur­sko­lan och har spe­lat i or­kest­rar och en­semb­ler på fri­ti­den. El­ler ock­så har de bör­jat spe­la i vux­en ål­der. Nu vill de för­dju­pa sitt spe­lan­de.

– Och sitt tän­kan­de, sä­ger Eli­sa­beth Stjern­berg.

Cel­lo­so­fin möj­lig­gör en sorts sam­tal som hon in­te upp­lev­de in­om aka­de­min. Det in­ten­si­va mu­si­ce­ran­det till­sam­mans på da­gar­na öpp­nar för sam­tal fram­för bra­san ef­ter mid­da­gen.

– Al­la de där sa­ker­na som ett sam­tal hand­lar om, som att lyss­na, ta plats, ge av sig själv – du hörs in­te! däm­pa ner dig, följ grup­pen – allt det finns i en­sem­ble­spe­let ock­så. Och när man kli­ver ur sin van­li­ga iden­ti­tet och går in i mu­si­ken, där man är mer på sam­ma vill­kor, blir sam­ta­len mer re­ser­va­tions­lö­sa och prö­van­de.

– Men det var­dag­li­ga sam­ta­let är styrt av in­fall. Det här ska va­ra mer struk­tu­re­rat och ut­gå från en text som vi har läst. Se­mi­na­ri­e­for­men är väl­digt till­ta­lan­de. Många sak­nar så­da­na struk­tu­re­ra­de sam­tal: att få kli­va upp någ­ra ni­vå­er. Det är det all­ra ro­li­gas­te.

På kur­ser­na har man läst Pla­ton, Epik­te­tos, Ki­er­ke­gaard, Jas­pers, Spi­no­za, Nietz­sche. Som­ma­rens äm­ne var onds­ka i Han­nah Arend­ts Den ba­na­la onds­kan och Ann He­ber­le­ins En li­ten bok om onds­ka.

Men det är mu­si­ken som är den ge­men­sam­ma näm­na­ren.

– Mu­si­ken är ett språk som ut­går från hjär­tat och ma­gen. Tän­kan­de som sker med ba­ra hu­vu­det är säm­re än när he­la ens va­rel­se är med. Om jag ska ve­ta att mitt tän­kan­de re­so­ne­rar i he­la mitt vä­sen, då är mu­si­ken ett bra

verk­tyg.

ELI­SA­BETH Stjern­berg ser många lik­he­ter mel­lan mu­sik och fi­lo­so­fi. – I bå­da finns all­va­ret och de långa tids­span­nen. Vis­ser­li­gen går in­te den mu­sik vi spe­lar till­ba­ka li­ka långt i ti­den som fi­lo­so­fin. Men än­då. I var­je tid ska man för­sö­ka för­stå sig på Be­et­ho­ven och Mo­zart, om­for­mu­le­ra dem och tol­ka dem. Vi spe­lar på vårt eget sätt men med re­spekt för ton­sät­ta­ren. Att lä­sa tex­ter och spe­la mu­sik på­min­ner om varand­ra. Frå­gan­det är vik­tigt. Sva­ren är alltid pro­vi­so­ris­ka. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

”Det är en sam­va­ro som har många ka­na­ler öpp­na: en bra grund för fi­lo­so­fis­ka sam­tal”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.