Ak­tu­ellt.

Fal­kö­ping:

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

Sve­ri­ges lång­sam­mas­te stad.

FAL­KÖ­PING PÅ DEN bör­di­ga Väst­gö­tas­lät­ten var länge mest känd som Sve­ri­ges ko­tä­tas­te kom­mun. När kom­mu­nal­po­li­ti­ker­na såg sig om ef­ter ett nytt sätt att pro­fi­le­ra sig föll de­ras blic­kar på nät­ver­ket Cit­tas­low, som be­ty­der ”lång­sam­ma stä­der”.

– Cit­tas­low vill ta till va­ra de små kom­mu­ner­nas till­växt­möj­lig­he­ter ut­i­från ett an­nat per­spek­tiv. I det in­går lo­ka­la tra­di­tio­ner som hantverk, kul­tur och mat. Det hand­lar in­te om att ex­pan­de­ra, ut­an om att män­ni­skor ska kun­na bo kvar och ha ett gott liv, sä­ger cen­ter­par­tis­ten Ulf Eriks­son, som har var dri­van­de för ett med­lem­skap och nu­me­ra är en av Cit­tas­lows tio vice­pre­si­den­ter.

Cit­tas­low är en av­knopp­ning av slow food-rö­rel­sen, som upp­stod i Italien på 1980-ta­let då jour­na­lis­ten Car­lo Petri­ni för­kla­ra­de krig mot snabb­ma­ten. I vårt hek­tis­ka liv finns det in­te läng­re plats för ef­ter­tan­ke och njut­ning, me­na­de han, och ett förs­ta steg till för­änd­ring är att lång­samt avnju­ta en väl­la­gad mål­tid.

År 1999 be­stäm­de sig fy­ra ita­li­ens­ka borg­mäs­ta­re för att tilläm­pa slow food-tan­ken i kom­mu­nal­po­li­ti­ken. De lång­sam­ma stä­der­na skul­le pri­o­ri­te­ra in­vå­nar­nas livs­kva­li­tet och ut­gö­ra en mot­vikt till den ”Mc­do­nal­di­se­ring” av li­vet som ut­plå­nar stä­der­nas lo­ka­la iden­ti­tet.

– All­ting be­hö­ver in­te gå snab­ba­re och snab­ba­re. Vår fi­lo­so­fi är att vär­na det lil­la och att gö­ra det till en kva­li­tet, sä­ger Ulf Eriks­son.

I dag om­fat­tar nät­ver­ket Cit­tas­low 192 stä­der i 30 län­der. För att bli med­lem mås­te en kom­mun upp­fyl­la ett an­tal kri­te­ri­er på om­rå­de­na mil­jö, in­fra­struk­tur, stads­kva­li­tet, lo­kal pro­duk­tion, gäst­fri­het och en­ga­ge­mang.

I Fal­kö­ping har man er­satt de in­dust­ri­el­la storkö­ken med lo­ka­la tillag­nings­kök på sko­lor, för­sko­lor och äldre­bo­en­den. Kom­mu­nen sat­sar på cy­klis­ter, för­ny­bar bi­o­gas och en stor skör­de­fest där be­sö­kar­na får nju­ta av Fal­byg­dens eko­lo­gis­ka de­li­ka­tes­ser.

Men po­li­ti­ker­na har haft svårt att vin­na ge­hör för Cit­tas­low­tan­ken bland de eg­na in­vå­nar­na. Många me­nar att det var pre­cis li­ka gott att le­va i Fal­kö­ping fö­re med­lem­ska­pet, och lo­kal­re­vy­er­na dri­ver gäck med sta­dens nya log­ga, den lång­sam­ma Cit­tas­lowsni­geln.

Pa­scal Ts­hi­ban­da, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Fal­kö­pings kom­mun, som ska dok­to­re­ra om Cit­tas­low­sam­ar­be­tet vid Uni­ver­si­ty of Bed­fordshi­re i Stor­bri­tan­ni­en, tror att mot­stån­det har att gö­ra med att det i grun­den är ett po­li­tiskt pro­jekt.

– Cit­tas­low väc­ker kri­tik där­för att det ifrå­ga­sät­ter hur vi le­ver vå­ra liv. Vad då, ska vi in­te ha till­växt? Skul­le vi kun­na ha det på ett an­nat sätt? Vad me­nar vi egent­li­gen när vi sä­ger kva­li­tet? Det blir ex­i­sten­ti­ellt job­bi­ga dis­kus­sio­ner.

I år är Fal­kö­ping värd för det nor­dis­ka Cit­tas­low-nät­ver­ket och upp­munt­rar and­ra svens­ka stä­der att gå med. Hit­tills har in­tres­set va­rit ljumt, men Pa­scal Ts­hi­ban­da tror att vi kom­mer att få se ett ex­i­sten­ti­ellt upp­vak­nan­de i takt med att fler och fler in­ser att vår nu­va­ran­de livs­stil in­te hål­ler.

– Jag vill häv­da att vi har all kun­skap vi be­hö­ver i världen. Vad vi sak­nar är vis­do­men att han­te­ra den. Vi mås­te bör­ja sak­ta ner nu och re­flek­te­ra för att mö­ta de ut­ma­ning­ar som lig­ger fram­för oss. Av Staf­fan Eng

Cit­tas­low är ett nät­verk som sjung­er lång­sam­he­tens lov. Nu är Fal­kö­ping värd för nät­ver­kets nor­dis­ka del som hop­pas att fler svens­ka stä­der ska vil­ja slå av på tem­pot. ”Lång­sam­ma stä­der skul­le ut­gö­ra en mot­vikt till ’Mc­do­nal­di­se­ring­en’”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.