In­tro.

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

Så vin­ner ro­bo­ten ditt för­tro­en­de.

VID LUNDS UNI­VER­SI­TET på­går ett pro­jekt för att hit­ta egen­ska­per som ska gö­ra att äld­re män­ni­skor kän­ner sig be­kvä­ma i hjälp­ro­bo­tens säll­skap.

– Ti­di­ga­re har fors­ka­re i hu­vud­sak fo­ku­se­rat på funk­tion. Vi vill ska­pa hög­re ac­cep­tans för ro­bo­ten ge­nom att åstad­kom­ma en an­knyt­ning mel­lan an­vän­da­re och ro­bot, be­rät­tar ro­bot­fors­ka­ren Su­san­ne Fren­ner.

Ing­et kan kom­pen­se­ra kon­tak­ten män­ni­skor emel­lan. Sam­ti­digt finns det var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner som to­a­besök, där man kanske hell­re vill ha hjälp av en ro­bot än av en män­ni­ska.

Hur ska då en ro­bot rö­ra sig och lå­ta för att tillit ska upp­stå?­till sin hjälp har fors­kar­na ro­bo­ten Nao, vars per­son­lig­hets­drag kan för­änd­ras ge­nom pro­gram­me­ring. Nao har bland an­nat spe­lat sten, sax, på­se med äld­re per­so­ner sam­ti­digt som man va­ri­e­rat Na­os röst och rö­rel­ser. Ju mänsk­li­ga­re Nao lät och rör­de sig, desto bätt­re triv­des test­per­so­ner­na i ro­bo­tens säll­skap.

I mars kom­mer en hjälp­ro­bot att få flyt­ta in hos äld­re män­ni­skor i Lund. Då hop­pas fors­kar­na få fler svar på frå­gan om det går att ska­pa ett öm­se­si­digt för­hål­lan­de mel­lan män­ni­skor och ro­bo­tar. Av Wivan Nygård-fagerudd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.