Fria vil­jan

1958:

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag mås­te ha va­rit tolv tret­ton år när jag satt med min pap­pa vid fru­kost­bor­det och ha­de kom­mit på det som nu kal­las kon­se­kven­sar­gu­men­tet mot fri vil­ja. Jag sa att jag trod­de att all­ting är för­ut­be­stämt, att det fanns or­sa­ker långt in­nan jag var född till allt som nu hän­der, och att vad jag just nu sä­ger var ock­så be­stämt re­dan in­nan jag var född. Då kan jag väl in­te ha nå­gon fri vil­ja, sa jag.

Jag har ing­en aning hur jag kom på det, men min pap­pa blev väl­digt arg och sa åt mig: du får in­te tän­ka så här, man kan bli to­kig om man tän­ker på det sät­tet.

Där väck­tes mitt in­tres­se för fi­lo­so­fis­ka frå­gor. Just det här kon­se­kven­sar­gu­men­tet, som allt star­ta­de med, har för­följt mig he­la li­vet och nu har jag skri­vit, in­te så värst se­ri­öst, men en li­ten upp­sats om det. Fast egent­li­gen har jag en käns­la av att frå­gan om fri vil­ja är så svår att man in­te är rik­tigt ka­pa­bel att han­te­ra den som män­ni­ska.

Tor­björn Tänn­sjö ser till­ba­ka på land­mär­ken i sitt fi­lo­so­fis­ka liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.