Pen­sio­nen

2015:

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Jag har fyllt 67 och bor­de gå i pen­sion. Men först vill jag slut­fö­ra mi­na fy­ra böc­ker. En av dem hand­lar om dö­den. Jag tyc­ker att pen­sio­ne­ring­en är svå­ra­re att för­hål­la sig till än dö­den: att rik­tigt med­ge att jag gans­ka snart ska va­ra an­norlun­da än jag är nu. Sam­ti­digt kän­ner jag mig som en tju­go­å­ring när jag un­der­vi­sar stu­den­ter, även om jag vet att det är en il­lu­sion.

Jag har nio barn­barn som jag le­ker med, och jag spe­lar kla­ri­nett. Allt mer fak­tiskt, nu­me­ra i tre en­semb­ler: Väns­terns blå­sor­kes­ter, som jag star­ta­de 1976, Sö­der­sjuk­hu­sets lil­la sym­fo­nior­kes­ter, Opuscu­la mu­si­ca och så i en kvin­tett. Min fru spe­lar valt­horn där och Ce­ci­lia To­rudd flöjt. Hon har il­lu­stre­rat min bok om dö­den Fi­lo­so­fisk tröst? som kom­mer ut i sep­tem­ber. Be­rät­tat för Jo­an­na Rose

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.