Abortskan­da­len

1989:

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Den and­ra sto­ra skan­da­len kom 1989 när jag skrev en de­battar­ti­kel i DN där jag ar­gu­men­te­ra­de för fri se­lek­tiv ab­ort. Det är un­ge­fär vad vi har i dag rent ju­ri­diskt. Men då blev då­va­ran­de Kds-le­da­ren Alf Svens­son fruk­tans­värt upp­rörd. Han kräv­de att jag skul­le av­sät­tas. Jag var allt­så bå­de väns­ter­do­cen­ten och dok­tor Meng­e­le.

Plöts­ligt blev jag en of­fent­lig per­son, och un­der en lång pe­ri­od var jag snudd på unik. Det är klart att det har fun­nits nå­gon sorts spän­ning på uni­ver­si­te­tet i och med det­ta, och in­te al­la mi­na kol­le­ger har upp­skat­tat att be­hö­va för­sva­ra mig. Un­der lång tid kun­de jag in­te hel­ler få en pro­fes­sur i me­di­cinsk etik på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, KI. Men jag har ock­så haft ena­stå­en­de tur – jag blev pro­fes­sor i Gö­te­borg, och se­dan i Stock­holm och till sist även af­fi­li­e­rad pro­fes­sor på KI. Jag val­de ald­rig att bli fi­lo­sof men det har gått bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.