AR­GEN­TI­NA HANN FÖ­RE

Modern Filosofi - - Essä -

Ef­ter ett be­slut i ar­gen­tisk dom­stol har en apa för förs­ta gång­en fått sam­ma grund­läg­gan­de rät­tig­he­ter som män­ni­skor. Det är or­ga­ni­sa­tio­nen As­so­ci­a­tion of Pro­fes­sio­nal Lawy­ers for Ani­mal Rights i Ar­gen­ti­na som har dri­vit orangu­tang­en Sand­ras sak. Do­men är hi­sto­risk ef­tersom en ic­ke­mänsk­lig pri­mat ti­di­ga­re har be­trak­tats som ett ob­jekt. Fång­en­skap har in­te kun­nat ifrå­ga­sät­tas. Sandra är född i fång­en­skap i Tyskland 1986 och har bott på Bu­e­nos Aires Zoo i 20 år. Nu vid­tar ar­be­tet med att hit­ta ett nytt hem för hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.