Da­to­ris­ka.

Mo­dern Fi­lo­so­fi # 1—2015 Foto: The Grang­er Col­lec­tion / TT

Modern Filosofi - - I Detta Nummer - Av KAT­HA­RI­NA HED­STRÖM

Hon lär da­to­rer ar­gu­men­te­ra.

LING­VIS­TEN ELLEN

BREIT­HOLTZ VILL LÄ­RA DA­TO­RER

ATT VA­RA LI­KA OLOGISKA SOM VI.

SVÄNG VÄNS­TER”, lju­der Gps:ens mo­no­to­na röst. Fö­ra­ren tve­kar, sneg­lar åt av­far­ten till hö­ger och fun­de­rar på om den vägen trots allt är snab­ba­re. GPS:EN fort­sät­ter upp­re­pa sitt mant­ra ”Sväng väns­ter”, ut­an att ta hän­syn till fö­ra­rens tve­kan.

Da­tor­sy­stem kan i dag gö­ra allt från att ge oss råd om vil­ken väg vi ska ta till att fånga upp vil­ket ären­de vi har när vi ring­er till en myn­dig­hets te­le­fon­sva­ra­re. Men de sak­nar en för­må­ga som är cen­tral i mänsk­li­ga sam­tal – att ar­gu­men­te­ra och för­stå ar­gu­ment.

Fors­ka­ren Ellen Breit­holtz på In­sti­tu­tio­nen för fi­lo­so­fi, ling­vistik och ve­ten­skaps­te­o­ri vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet har i sin av­hand­ling un­der­sökt hur vi män­ni­skor an­vän­der ar­gu­ment i var­dag­li­ga sam­tal och ta­git fram en mo­dell för att kun­na över­fö­ra det­ta till da­to­rer.

– Att lä­ra da­to­rer mänsk­li­ga ar­gu­ment kan ge helt nya för­ut­sätt­ning­ar för kom­mu­ni­ka­tion mel­lan män­ni­skor och da­to­rer, sä­ger hon.

Den sto­ra ut­ma­ning­en är att män­ni­skor i sam­tal of­ta an­vän­der ar­gu­ment som krä­ver en viss för­för­stå­el­se för att bli lo­gis­ka.

– Om jag frå­gar ”Vad är kloc­kan?” och du sva­rar ”Tid­ning­en har in­te kom­mit än”, så an­tar jag att du in­te vet vad kloc­kan är men att du re­la­te­rar ti­den till när tid­ning­en bru­kar kom­ma, för­kla­rar Ellen Breit­holtz.

Hon ger fler ex­em­pel. ”Vi tar den här vägen, den är kor­ta­re”, kan räc­ka för att för­med­la att man vill väl­ja en viss väg för att snabbt nå må­let, trots att önske­må­let att snabbt nå må­let för­blir out­ta­lat. Om nå­gon där­e­mot sä­ger ”Vi tar väns­ter här för att min mor­mor har fy­ra kat­ter”, skul­le nog lyss­na­ren bli nå­got kon­fun­de­rad. Ge­men­samt för den här ty­pen av ar­gu­ment är att ta­la­ren ute­läm­nar vik­tig in­for­ma­tion, vil­ket gör att ar­gu­men­tet blir olo­giskt. Det blir för­stå­e­ligt ba­ra ge­nom vå­ra kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter av hur and­ra män­ni­skor bru­kar re­so­ne­ra. Den­na typ av ar­gu­ment kal­las in­om re­to­ri­ken för en­ty­mem.

– Vi gör det här he­la ti­den när vi ta­lar. Ar­gu­men­ten kan ver­ka lo­gis­ka där­för att in­for­ma­tio­nen som är ute­läm­nad är nå­got vi re­dan kän­ner till. Sam­ar­be­te är en grund­läg­gan­de prin­cip hos oss män­ni­skor, och om jag sä­ger någon­ting som ver­kar re­le­vant så kom­mer du att för­sö­ka tol­ka det som re­le­vant.

Men det är in­te alltid det blir rätt. Ellen Breit­holtz tar ett ex­em­pel från ett ra­di­o­pro­gram med hip hop-ar­tis­ten Pet­ter. – Pet­ter sa ’Hård­rock var ju fak­tiskt an­led­ning­en till att jag bör­ja­de med hip hop’, tog en pa­us och tilla­de ’för jag ha­ta­de hård­rock’, be­rät­tar hon.

En av de två re­port­rar­na som in­ter­vju­a­de Pet­ter kom av sig och för­kla­ra­de att hon trod­de att han me­na­de tvärtom – att han blev ar­tist ef­tersom han gil­la­de hård­rock. En möj­lig, men i det här fal­let, fel­ak­tig tolk­ning av hans förs­ta ut­ta­lan­de.

Den här ty­pen av ar­gu­ment är i dag obe­grip­li­ga för en da­tor. Men Ellen Breit­holtz hop­pas att hen­nes te­o­re­tis­ka mo­dell av hur män­ni­skor an­vän­der en­ty­mem ska över­sät­tas till pro­gram­me­rings­språk. Det skul­le ge da­to­rer den kun­skap som be­hövs för att dra rätt slut­sat­ser och re­so­ne­ra mer som vi män­ni­skor. Vins­ter­na skul­le en­ligt hen­ne va­ra sto­ra. En GPS skul­le kun­na ge en för­vir­rad fö­ra­re ar­gu­ment för var­för en viss väg är att fö­re­dra och en te­le­fon­tjänst skul­le kun­na gui­da en vil­sen med­bor­ga­re i te­le­fon till rätt av­del­ning på Skat­te­ver­ket.

– Di­a­log­sy­stem, ex­em­pel­vis röst­styr­da te­le­fon­tjäns­ter och GPS:ER, är i dag väl­digt oflex­ib­la. Du mås­te sä­ga rätt sak för att de ska för­stå. Det här skul­le gö­ra att det blir mer som att pra­ta med en män­ni­ska.

”Sam­ar­be­te är en grund­läg­gan­de prin­cip”

In­ne i da­torn HAL på rymd- skep­pet Disco­ve­ry ur fil­men 2001.

Ro­bo­ten CA­SE på in­ter­stel­lär re­sa i fil­men In­ter­stel­lar,

2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.