Le­da­re.

Foto: Jann Lip­ka

Modern Filosofi - - I Detta Nummer -

Gå över grän­sen!

MÄN ÄR DJUR. Det var ett fa­möst ut­ta­lan­de av en fö­re­trä­da­re för riks­or­ga­ni­sa­tio­nen för kvin­no­jou­rer i SVT för någ­ra år se­dan. Med det vil­le hon sä­ga att män är of­fer för si­na drif­ter och där­med opå­lit­li­ga. Till skill­nad från kvin­nor, un­der­för­stått.

In­om den mo­der­na väs­ter­länds­ka idéhisto­ri­en har män­ni­skan i mot­sats till dju­ren fram­för allt setts som en ra­tio­nell ak­tör. (Ut­om män då, en­ligt ovan.) Dar­wins in­sik­ter om ar­ter­nas upp­komst har fort­fa­ran­de in­te rik­tigt sjun­kit in.

Men in­om fi­lo­so­fin på­går liv­li­ga för­sök att för­stå re­la­tio­nen mel­lan oss och de and­ra dju­ren för att där­med mins­ka ga­pet oss emel­lan.

In­te så att det in­te skul­le fin­nas skill­na­der mel­lan djur och män­ni­skor el­ler för den de­len mel­lan oli­ka djur. Men grän­sen är in­te ab­so­lut. Om det­ta hand­lar två ar­tik­lar i det nya num­ret av Mo­dern Fi­lo­so­fi.

Fö­re­ställ­ning­en om en skarp gräns mel­lan oss och and­ra djur har ställt till med myc­ket – ska­pat räds­la och fött våld mot bå­de djur och män­ni­skor. Ett nytt sätt att se på dju­rens sta­tus kan få om­väl­van­de kon­se­kven­ser. För mig är det in­tres­sant att fi­lo­so­fin, som va­rit förnuftets red­skap, ba­nar väg för att vi ska ta av oss ska­pel­sens kro­na och säl­la oss till vå­ra frän­der. I DET­TA NUMMER har vi ock­så fått för­tro­en­det att pub­li­ce­ra en djupt per­son­lig text. Fi­lo­so­fen Da­vid Rön­ne­gard tyc­ker sig sit­ta i en räv­sax: han är svårt sjuk i lung­can­cer och han är ate­ist. Vad kan ge tröst in­för dö­den?

Hans svar på frå­gan blir: med­män­ni­skor­na. För många kan nog sva­ret på den frå­gan ock­så rym­ma and­ra djur.

Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefre­dak­tör

Grat­tis!

The Royal So­ci­e­tys tid­skrift Phi­lo­sop­hi­cal

Tran­sac­tions, värl­dens förs­ta och där­med älds­ta ve­ten­skap­li­ga tid­skrift,

fyl­ler 350 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.