prakt•ik [-i’k] -en-er,

Modern Filosofi - - Omslagsartikel -

en prak­tik är en verk­sam­het av nå­got slag som har ett visst mått av kon­ti­nu­i­tet och där­med har si­na upp­ar­be­ta­de hand­lings­möns­ter och kun­skaps­tra­di­tio­ner. På Cent­rum för prak­tisk kun­skap på Sö­der­törns hög­sko­la un­der­söks den kun­skap som finns i så­da­na prak­ti­ker och som kan skil­jas från te­o­re­tisk kun­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.