En skön, ny värld

Modern Filosofi - - Ledare - In­ter­press 2193- 02 7 388219 306902 re­tur­vec­ka v 32

Sundsvalls Tid­ning, Ba­ro­me­tern och Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten. Des­sa lo­kal­tid­ning­ar är mi­na uni­ver­si­tet. Långt in­nan jag gick på Jour­na­list­hög­sko­lan lär­de jag mig yr­ket där. På plats.

Men nu för­svin­ner de, en ef­ter en. På tio år har 125 lo­kal­re­dak­tio­ner i Sve­ri­ge lagts ner. Ny­hets­by­rån TT flyt­tar sin natt­re­dak­tion till Austra­li­en. Då kan med­ar­be­tar­na job­ba dag­tid – fast det är natt i Sve­ri­ge och inga över­tids­er­sätt­ning­ar be­hö­ver be­ta­las ut.

Så vem är på plats nu? Vem är där och kän­ner av vad som hän­der? För att skö­ta en all­si­dig be­vak­ning.

Vå­ra många dags­tid­ning­ar med al­la si­na lo­kal­re­dak­tio­ner har ut­gjort en rygg­rad i den svens­ka de­mo­kra­tin. En gång ef­ter­träd­de de post­di­li­gen­sen och kyr­kan som ny­hets­för­med­la­re. Nu är det kanske dags för nå­got nytt. Ett nytt in­slag är onek­li­gen de jour­na­list­ro­bo­tar som re­dan är i tjänst på ny­hets­by­rå­er och me­di­e­fö­re­tag för att skri­va om så­dant som sport och vä­der.

Ro­bo­tar gör in­st eg på al­la möj­li­ga om­rå­den, in­te minst i in­du­strin, där de an­ställ­da på många håll nu­me­ra ar­be­tar si­da vid si­da med ro­bo­tar.

På se­na­re år har ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, AI, gjort sto­ra fram­steg. Or­sa­ken är ökad da­tor­kraft till­sam­mans med avan­ce­rad ma­te­ma­tik och bätt­re sta­tis­tisk be­hand­ling av sto­ra mäng­der da­ta.

Det har fått hög­pro­fi­le­ra­de fors­ka­re att ringa i var­nings­kloc­kor­na: su­perin­tel­li­gen­sen är nä­ra och

Det är de re­dan: 6 %

den kan kom­ma att be­ty­da slu­tet för mänsk­lig­he­ten. Men det finns många som in­te hål­ler med. Bland an­nat vå­ra lä­sa­re (se di­a­gram­met).

Läs ock­så Jo­an­na Ro­ses ar­ti­kel om vad in­tel­li­gens egent­li­gen är, på si­dan 32. Kri­ti­ker­na me­nar att ut­an med­ve­tan­de och ut­an mo­ti­va­tion finns ing­en in­tel­li­gens. Kanske in­te hel­ler ut­an kropp.

Så ögon och öron be­hövs. In­te minst för att rap­por­te­ra vad som hän­der och sker. På plats. Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad, chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.