Brev

- Lo­gik är

Modern Filosofi - - Ledare - Va d t yc­ke r d u ? skic­ka din åsikt till: ce­ci­lia@mo­dern­fi­lo­so­fi.se

Tack för trev­lig läs­ning! Jag vill fö­re­slå ett al­ter­na­tivt re­so­ne­mang kring di­lem­mat ”Tar du triss­lot­ten?” i num­mer 1/14. Det grun­dar sig i nyt­to­te­o­ri och uti­li­ta­rism som in­te för­ut­sät­ter att vins­ten spen­de­ras på ‘väl­gö­ran­de än­da­mål’. Jag mo­ti­ve­rar svar c) en­ligt ne­dan: Svar c) (som väl kan in­kor­po­re­ra svar b)) Min nytta av att be­hål­la triss­lot­ten be­stäms av hur jag vär­de­rar de 10 000 kro­nor jag får var­je må­nad i tio år, mi­nus even­tu­el­la kvan­ti­fi­er­ba­ra sam­vetskval över mitt hand­lan­de. Per­so­nen som tap­pa­de bort triss­lot­ten upp­le­ver en nyt­to­för­lust, be­ro­en­de på in­köps­pris för triss­lot­ten och trans­ak­tions­kost­na­der, nå­got som för­mod­li­gen lig­ger un­der 100 kro­nor. Mel­lan oss upp­står en to­tal nytta som lär va­ra stor, nä­ra vins­ten i stor­leks­ord­ning, så­vi­da jag in­te li­der ex­tremt sto­ra sam­vetskval (vil­ket det­ta re­so­ne­mang skul­le kun­na lind­ra). Svar a) Jag går mis­te om 10 000 kro­nor per må­nad i tio år och upp­le­ver, even­tu­ellt, ett visst po­si­tivt nyt­to­till­skott i form av en käns­la av att ha ’gjort rätt’. Den ’rätt­mä­ti­ge äga­ren’ upp­le­ver en nytta be­stämd av vinst mi­nus in­köps­pris och trans­ak­tions­kost­nad. Mel­lan oss upp­står en to­tal nytta som lär va­ra be­tyd­ligt mind­re än den som upp­står för svar c). Då vår sam­la­de nytta kan an­tas va­ra stör­re för svar c) så kan även svar c), in­te ba­ra svar b), mo­ti­ve­ras med stöd i uti­li­ta­rism. Christofer Palm­gren

Lä­sar­rös­ter Re­dak­tio­nen har frå­gat Mo­dern Fi­lo­so­fis lä­sa­re om för­ra num­ret, 2/15. Vi fick många, över­lag po­si­ti­va svar!

Po­pu­lä­rast bland ar­tik­lar­na var Lo­gik är in­te all­tid att li­ta på, Vem får kal­la sig fi­lo­sof ? och Att hit­ta sin plats i uni­ver­sum.

Här ett ax­plock av kom­men­ta­rer: För­u­tom att Mo­dern Fi­lo­so­fi är bra, in­tres­sant och tan­ke­väc­kan­de är den ock­så ro­lig! Jag är glad när jag lä­ser den. Ni har bli­vit bätt­re och bätt­re för var­je num­mer! Keep up the good work!

Yt­lig, gans­ka flum­mig, över-lay­ou­tad med fler­ta­let ar­tik­lar fim­pa­de in­nan man nått fram till nå­got vä­sent­ligt. För­dju­pa el­ler lägg ner!

Jag tyc­ker Mo­dern Fi­lo­so­fi fak­tiskt är just mo­dern. Bå­de i sin lay­out och bläd­der­vän­lig­het som till sitt in­ne­håll. En in­tres­sant bland­ning av kor­ta no­ti­ser, frå­gor & svar och läng­re ar­tik­lar. Jät­te­nöjd!

Jag läs­te ge­nast det mesta, och två da­gar se­na­re lå­na­de jag ut den till en kol­le­ga som se­dan in­te har läm­nat till­ba­ka den trots ­löf­ten ...

Triss­lot­ten in­spi­re­rar

till nya re­so­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.