Källa till in­spi­ra­tion

Modern Filosofi - - Intro - De­kon­struk­tion

är ett av fi­lo­so­fins mest und­fly­en­de be­grepp. Dess upp­hovs­man, den frans­ke fi­lo­so­fen Ja­quesDer­ri­da (1930–2004), har sagt att al­la hans skrif­ter är för­sök att för­kla­ra vad de­kon­struk­tion är. Pro­ble­met är att en re­gel­rätt de­fi­ni­tion skul­le för­vand­la be­grep­pet till en av de prin­ci­per som det vill kri­ti­se­ra. För Der­ri­da var de­kon­struk­tion ett sätt att vi­sa att de grund­läg­gan­de prin­ci­per som den väs­ ter­länds­ka fi­lo­so­fin all­tid har ef­ter­strä­vat är ful­la av mot­sä­gel­ser. Men det är in­te en kri­tik i den me­ning­en att det skul­le fin­nas bätt­re prin­ci­per. I stäl­let vill Der­ri­da gö­ra oss med­vet­na om att det är omöj­ligt att for­mu­le­ra så­da­na­prin­ci­per, trots att han vet att vi in­te kan lå­ta bli att gö­ra det. Der­ri­da in­tres­se­ra­de sig myc­ket för för­hål­lan­det mel­lan­det ta­la­de och skriv­na or­det. Pla­ton be­trak­ta­de det skriv­na or­det som se­kun­där­t­ef­tersom det in­te går att fö­ra en di­a­log med en text, men Der­ri­da pe­ka­de på att bå­da för­ut­sät­ter varand­ra: Pla­tons idéer har till ex­em­pel nått oss ge­nom det skriv­na or­det. Där­för kan ing­et av dem sä­gas stå över det and­ra. De­kon­struk­tio­nen vill ock­så upp­lö­sa hi­e­rar­ki­er­na i mot­satspar som man/kvin­na el­ler natur/kultur. En vik­tig in­spi­ra­tions­käl­la för fe­mi­nis­tis­ka och post­ko­lo­ni­a­la te­o­re­ti­ker. Av Staf­fan Eng

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.