Sto­isk vec­ka

Modern Filosofi - - Intro -

Om du ska till Lon­don i no­vem­ber så håll koll på ak­ti­vi­te­ter un­der Sto­ic week som an­ord­nas av Uni­ver­si­ty of Ex­e­ter och någ­ra av grun­dar­na av den nysto­is­ka rö­rel­sen. Pro­gram­met är in­te be­stämt än­nu; nysto­i­ker­na gil­lar in­te att stres­sa.

Men du har chan­sen att mö­ta ett nät­verk av fi­lo­so­fer och and­ra in­tres­se­ra­de som me­nar att an­ti­ka tän­ka­re som Epikuros och Se­neca har myc­ket att lä­ra vår tid i form av re­a­lism, ­sin­nesnär­va­ro och självin­sikt.

Pre­cis som ex­istens­fi­lo­so­fin har in­spi­re­rat oli­ka psy­ko­lo­gis­ka sko­lor, som för­res­ten ha­de sin förs­ta in­ter­na­tio­nel­la kon­gress just i Lon­don i maj, så sam­ar­be­tar fi­lo­so­fer­na här ock­så med te­ra­peu­ter för att fin­na prak­tis­ka me­to­der för nu­tids­män­ni­skan att le­va ett gott liv.

På nä­tet finns Fb-grup­per, kur­ser och böc­ker .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.