Ger du peng­ar?

Modern Filosofi - - Dilemmat -

Ska man ge peng­ar till tig­gar­na, för­sö­ka änd­ra si­tu­a­tio­nen i de­ras hem­land el­ler helt en­kelt lå­ta dem själ­va ta hand om sitt liv? Tre ar­bets­kam­ra­ter. Tre lös­ning­ar.

Jo­nas, Kim och Linn är på väg till­ba­ka till job­bet ef­ter lun­chen.

Kim stan­nar när de går för­bi livs­me­dels­af­fä­ren, tar upp en 50-lapp och ger till man­nen som sit­ter på trot­to­a­ren. Fram­för sig har han satt upp en bild av si­na barn och ställt en mugg.

– Tack så myc­ket, sä­ger man­nen på bru­ten svens­ka och Kim nic­kar och ler.

När Kim säl­lat sig till kol­le­ger­na som har stan­nat en bit där­i­från ut­bris­ter Jo­nas:

– 50 spänn, är du in­te klok, det är ju en hel dags­kas­sa för de där. Var­för skul­le de slu­ta tig­ga när det är så lätt att tjä­na peng­ar? Jag ger i prin­cip inga peng­ar till män­ni­skor som är fris­ka nog att ar­be­ta.

– Själv strun­tar jag i prin­ci­per när jag ser att en män­ni­ska li­der, sä­ger Kim. För mig är det själv­klart att jag som har det så bra ska de­la med mig. Vi män­ni­skor mås­te hjäl­pa varand­ra. Linn ger sig in i dis­kus­sio­nen. – Jag har svårt att ge. Det känns för­öd­mju­kan­de bå­de för mig och för den som tig­ger. Jag har i stäl­let en­ga­ge­rat mig po­li­tiskt igen och gått med i en grupp som för­sö­ker få mitt par­ti att ta kon­takt med re­ge­ring­en i Ru­mä­ni­en för att ta upp ro­mer­nas si­tu­a­tion.

– Ni är pa­te­tis­ka bå­da två, sä­ger Jo­nas. Visst är de här män­ni­skor­na fat­ti­ga, men de har fak­tiskt en fri vil­ja. De har valt att åka hit och sit­ta här och hänga i stäl­let för att käm­pa för sin rätt hem­ma. Jag tyc­ker de ska väl­ja om. Väl­ja an­norlun­da.

Vad tyc­ker du? Och hos vil­ka fi­lo­so­fer kan du sö­ka stöd? Av Ann La­ger­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.