Il­lu­sio­nis­ten

Modern Filosofi - - Översättaren -

ånga av de be­grepp som vi an­vän­der har vi Aristo­te­les att tac­ka för. Det gäl­ler oss al­la, bå­de som fi­lo­so­fer och till var­dags. Han var den förs­te att skil­ja mel­lan möj­lig­het och verk­lig­het, form och ma­te­ria, släk­te och art. Han in­för­de ter­mer som gjor­de di­stink­tion mel­lan det uni­ver­sel­la och det par­ti­ku­lä­ra, och be­grepp för nöd­vän­di­ga till skill­nad från till­fäl­li­ga egen­ska­per; han for­mu­le­ra­de be­grepp för sub­stans, vä­sen och sub­jekt. Även på om­rå­den där han in­te var först, ut­veck­la­de han be­tyd­ligt mer pre­ci­sa de­fi­ni­tio­ner än si­na fö­re­gång­a­re, som i frå­ga om vetenskap, hand­ling och konst.

Men även om man ut­an allt­för stor över­drift kan sä­ga att vi knappt kan öpp­na mun­nen ut­an att ge ett visst eko av Aristo­te­les värld, har många av de be­grepp som vi ärvt av ho­nom ge­nom­gått av­se­vär­da be­ty­del­se­för­skjut­ning­ar un­der histo­ri­ens gång. Det­ta fak­tum stäl­ler över­sät­ta­ren in­för ett kni­vigt pro­blem. Ska jag i förs­ta hand för­sö­ka för­med­la vad Aristo­te­les ”egent­li­gen” me­na­de, vil­ket allt­så in­te nöd­vän­digt­vis fång­as av nu­ti­dens språk­bruk, trots att det­ta i sista hand går till­ba­ka till ho­nom, el­ler bör jag sna­ra­re be­mö­da mig om att be­va­ra sam­man­hang­et och där­med ris­ke­ra att ska­pa miss­för­stånd?

Ta till ex­em­pel hans be­grepp ai­tia, van­li­gen över­satt med ’or­sak’. Om man ut­går från att or­saks­sam­man­hang har med ver­kan och på­ver­kan att gö­ra, fram­står Aristo­te­les dis­kus­sion av ai­tia som gans­ka märk­lig. En av de vik­ti­gas­te ”or­sa­ker­na” till na­tur­lig till­bli­vel­se i hans ögon är än­da­må­let, det som i en för­änd­rings­pro­cess är dess sista steg. Om vi an­tar att än­da­må­let på­ver­kar den pro­cess vars or­sak den är, tycks vi ham­na i den ab­sur­da upp­fatt­ning­en att på­ver­kan kan ske från fram­ti­den, allt­så från nå­got som än­nu in­te finns. En an­nan av Aristo­te­les or­sa­ker är for­men, den in­re struk­tur som skän­ker var­je sak dess spe­ci­fi­ka natur. For­men är dock ett ab­strakt vä­sen, som in­te är in­dra­get i tid och rum, och kan där­för in­te på­ver­ka någon­ting alls. Lik­väl bär den en del av an­sva­ret för na­tu­rens pro­ces­ser. Vis­sa har där­för fö­re­sla­git att ai­tia i stäl­let bor­de över­sät­tas med ’för­kla­ring’. Men gör vi det så går vi mis­te om möj­lig­he­ten att jäm­fö­ra Aristo­te­les för­stå­el­se av or­saks­sam­man­hang med vår. Fak­tum är att vi från­tar ho­nom en upp­fatt­ning om or­saks­sam­man­hang över hu­vud ta­get. Allt­så får det än­då bli ’or­sak’ för ai­tia. Aristo­te­les själv drog sig in­te alls för att för­ut­sät­ta att hans fö­re­gång­a­re ha­de an­vänt be­grep­pen i sam­ma me­ning som han se­na­re kom att gö­ra. När han i Me­ta­fy­si­ken slår fast att vis­het är kun­skap om de förs­ta grun­der­na och or­sa­ker­na, häv­dar han att det­ta är vad ”al­la an­ser”. Men i själ­va ver­ket är hans syn­sätt helt nytt. Fö­re Aristo­te­les in­ne­bar vis­het först och främst skick­lig­het, och i and­ra hand klok­het. Ing­en ha­de nå­gon­sin ti­di­ga­re kom­mit på tan­ken att en vis män­ni­ska är den som kän­ner all­tings or­sa­ker och grun­der. Ge­nom att döl­ja det kun­de Aristo­te­les ska­pa il­lu­sio­nen av en en­het­lig tra­di­tion, och som över­sät­ta­re kan jag in­te an­nat än att i viss ut­sträck­ning hål­la den­na il­lu­sion vid liv.

Över­sät­ta­ren Char­lot­ta ­Wei­gelt hål­ler liv i Aristo­te­les il­lu­sion.

Char­lot­ta Wei­gelt är lek­tor vid Sö­der­törns hög­sko­la och har över­satt Aristo­te­les Fy­sik, som är un­der ut­giv­ning på bok­för­la­get Tha­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.