Fi­lo­so­fen i bild

Modern Filosofi - - Korrespondenten -

ad in­ne­bär det att en bild är en bild av nå­got an­nat? Vad in­ne­bär det att ”se” någon­ting ”i” en bild? Och vad är spe­ci­ellt med att se ett fo­to jäm­fört med att se en ”hand­gjord” bild som en mål­ning el­ler teck­ning?

Mi­kael Pet­ters­sons om­rå­de är es­te­tik och konst­fi­lo­so­fi, allt­så fi­lo­so­fis­ka frå­gor som konst och and­ra este­tis­ka fö­re­te­el­ser ger upp­hov till. Det an­grän­sar ock­så till per­cep­tions­fi­lo­so­fi och me­ta­fy­sik.

Mest har han dock äg­nat sig åt bild­fi­lo­so­fi. Frå­gor om vad en bild är bru­kar of­ta klas­si­fi­ce­ras som ”este­tis­ka” – bil­der är ju van­li­ga in­om konst – men har vi­da­re be­ty­del­se.

– In­te al­la bil­der har konst­när­li­ga am­bi­tio­ner; mitt fo­to på mitt id-kort är in­te sär­skilt este­tiskt, men jag är li­ka in­tres­se­rad av att ve­ta hur och var­för det är en bild av mig, som av hur Pi­cas­sos por­trätt av Ger­tru­de Ste­in är en bild av hen­ne.

Som dok­to­rand vid Stock­holms uni­ver­si­tet blev Mi­kael Pet­ters­son för någ­ra år se­dan in­bju­den till Ling­na­nu­ni­ver­si­tet i Hong­kong. Det är en in­ter­na­tio­nell in­sti­tu­tion, och kol­le­ger­na har sin ut­bild­ning vid uni­ver­si­tet i till ex­em­pel USA, Stor­bri­tan­ni­en och Bel­gi­en. Det in­ne­bär att myc­ket är sig gans­ka likt.

– Men en skill­nad är att det här på Ling­nan finns en hand­full fors­ka­re i es­te­tik, me­dan det typiskt sett finns som mest en som fors­kar i det vid fi­lo­so­fis­ka in­sti­tu­tio­ner i Sve­ri­ge.

– Det jag sak­nar från fi­lo­so­fis­ka in­sti­tu­tio­nen på Stock-

Vholms uni­ver­si­tet är den mer el­ler mind­re ob­li­ga­to­ris­ka fika­pa­u­sen på ef­ter­mid­da­gen. Det är svårt att få tag på bra kaf­fe i Hong­kong, och det finns ing­en fika­kul­tur. Ty­värr. Min hand­le­da­re i Stock­holm be­skrev den ty­pis­ka av­hand­lings­pro­ces­sen så här: ”Man sit­ter och ’tjö­tar’ i fi­karum­met un­der någ­ra år. Sen har man lärt sig nå­got, och så skri­ver man ner det.” Fi­ka är helt en­kelt ett bra till­fäl­le till sam­tal.

Se­dan ett år till­ba­ka är Mi­kael Pet­ters­son an­ställd vid Ling­nan. Året som gått har präg­lats av det så kal­la­de pa­ra­plyupp­ro­ret, stu­dent­ma­ni­fes­ta­tio­nen mot re­gi­men i Pe­king, som ställt

Mi­kael Pet­ters­son ­fors­kar om bil­dens fi­lo­so­fi i Hong­kong. ”Mitt fo­to på id-kor­tet är li­ka in­tres­sant”

Mi­kael Pet­ters­son, fi­lo­sof vid Ling­na­nu­ni­ver­si­tet, Hong­kong.

som vill­kor för det ut­lo­va­de va­let 2017 att kan­di­da­ter­na mås­te god­kän­nas på för­hand. Smek­nam­net kom­mer av att pa­ra­ply­er an­vänds bå­de mot po­li­sens tår­gas och den ihål­lan­de het­tan.

– Fort­fa­ran­de häng­er ban­de­rol­ler­na med pa­ra­ply­rö­rel­sens bud­skap kvar på uni­ver­si­te­tet, be­rät­tar Mi­kael Pet­ters­son.

– Det var som mest in­ten­sivt när jag kom hit. Ute var det 34 gra­der varmt och runt 90 pro­cent luft­fuk­tig­het. I Ad­mi­ral­ty, som var cent­rum för rö­rel­sen, täl­ta­de stu­den­ter­na på ga­tan. Jag kla­ra­de 30 mi­nu­ter i het­tan – de stan­na­de i över 70 da­gar.

Un­der oro­lig­he­ter­na ute­blev stu­den­ter­na från un­der­vis­ning­en. Men många sköt­te stu­di­er­na på plats, på im­pro­vi­se­ra­de själv­stu­die­plat­ser i Ad­mi­ral­ty.

– Fi­lo­so­fi som pro­fes­sio­nell di­sci­plin har kanske in­te så sär­skilt stark ställ­ning i Hong­kong. Jag har många stu­den­ter som ha­de fi­lo­so­fi som and­ra- el­ler tred­je- el­ler sjät­te­val när de sök­te sin ut­bild­ning. Det in­ne­bär nå­got av en ut­ma­ning att un­der­vi­sa stu­den­ter som myc­ket hell­re skul­le lä­sa fö­re­tagse­ko­no­mi – första­va­let för de fles­ta – om Da­vid Hu­me, Scho­pen­hau­er el­ler Da­vid Lewis. Men sam­ti­digt vär­de­sätts up­pen­bart en del fi­lo­so­fis­ka red­skap som fi­lo­so­fer är sär­skilt bra på att han­te­ra. Kur­ser i lo­gik och kri­tiskt tän­kan­de, och även grund­läg­gan­de mo­ral­fi­lo­so­fi, är ob­li­ga­to­ris­ka för första­års­stu­den­ter­na på uni­ver­si­te­ten här.

Mi­kael Pet­ters­sons ­nu­va­ran­de kon­trakt lö­per på tre år, men han hop­pas att kun­na stan­na läng­re än så.

– Om jag in­te trött­nar på vär­men, fuk­tig­he­ten och ­in­sek­ter­na, vill sä­ga. Av Ce­ci­lia Christ­ner Ri­ad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.