Nors­ka

Modern Filosofi - - Essä -

amil­la Serck-hans­sen flyt­ta­de till Oslo för att lä­sa ju­ri­dik. Ex­akt vad hon skul­le gö­ra ef­ter ex­a­men ha­de hon in­te be­stämt. Om hon skul­le bli ad­vo­kat, åkla­ga­re el­ler kanske af­färsju­rist. Hon viss­te ba­ra att det var ju­ri­di­ken hon skul­le hål­la på med.

Den all­ra förs­ta uni­ver­si­tets­kur­sen hand­la­de dock in­te om ju­ri­dik. I stäl­let fick hon och hen­nes stu­di­e­kam­ra­ter lä­sa ori­gi­nal­tex­ter av sto­ra fi­lo­so­fer som Pla­ton och De­scar­tes. De fick lä­ra sig grun­der­na i ar­gu­men­ta­tion och kri­tiskt tän­kan­de. De fick re­so­ne­ra kring etis­ka frå­gor.

– Man ac­cep­te­ra­de in­te ba­ra värl­den som den var. Man sat­te frå­ge­tec­ken vid allt. Jag tyck­te att det var så in­tres­sant att jag ­hop­pa­de av ju­ri­dik­pro­gram­met och be­stäm­de mig för att bli fi­lo­sof i stäl­let. Min far blev all­de­les choc­kad, sä­ger Ca­mil­la Serck-hans­sen och skrat­tar.

På nors­ka uni­ver­si­tet är det ob­li­ga­to­riskt för al­la stu­den­ter att lä­sa tio hög­sko­le­po­äng i fi­lo­so­fi. Det mot­sva­rar un­ge­fär en må­nads hel­tids­stu­di­er. I kur­sen in­går ock­så etik och ve­ten­skaps­hi­sto­ria. Ca­mil­la Serck-hans­sen, som nu­me­ra är pro­fes­sor i fi­lo­so­fi vid Oslo uni­ver­si­tet, be­rät­tar att inga stu­den­ter är un­dan­tag­na. Det spe­lar ing­en roll om man ska bli lä­ka­re, lä­ra­re el­ler me­te­o­ro­log. Först lä­ser man fi­lo­so­fi­kur­sen och där­ef­ter fort­sät­ter man med sitt hu­vud­äm­ne.

– Un­der an­ti­ken var det väl­digt li­ten skill­nad mel­lan vetenskap och fi­lo­so­fi; fi­lo­so­fer­na var den ti­dens ve­ten­skaps­män. Att lä­sa fi­lo­so­fi- och ve­ten­skaps­hi­sto­ria är ett bra sätt att in­le­da si­na stu­di­er. Det hand­lar om att för­stå vil­ka för­ut­sätt­ning­ar som uni­ver­si­tets­tra­di­tio­nen vi­lar på. Man får en för­stå­el­se för mänsk­li­ga frå­gor och man för­står var­för ve­ten­ska­pen och jak­ten på san­ning­en är så upp­höj­da i vårt sam­häl­le, sä­ger hon.

Tan­ken är ock­så att stu­den­ter­na ska lä­ra sig me­to­der att tän­ka, re­so­ne­ra och ar­gu­men­te­ra. Det kom­mer de att ha stor nytta av. Bå­de i ut­bild­ning­en och i ar­bets­li­vet, me­nar Ca­mil­la Serck-hans­sen.

Den ob­li­ga­to­ris­ka kur­sen kan lä­sas på två oli­ka sätt. An­ting­en går man med i en se­mi­na­ri­e­grupp. Då har man sche­ma­lag­da lek­tions­tim­mar där man dis­ku- te­rar fi­lo­so­fis­ka frå­gor till­sam­mans med en pro­fes­sor och en mind­re grupp ele­ver. 95 pro­cent av stu­den­ter­na kla­rar slut­pro­vet på förs­ta för­sö­ket. Det and­ra al­ter­na­ti­vet är att ba­ra va­ra med på fö­re­läs­ning­ar och där­ef­ter stu­de­ra på egen hand. Där kla­rar 60 pro­cent slut­pro­vet.

– De som får un­der­känt kan lä­sa vi­da­re på sin ut­bild­ning, men mås­te lä­sa upp sitt fi­lo­so­fi­be­tyg. Man kan gö­ra det direkt el­ler spa­ra det till se­na­re. Det be­stäm­mer man själv. Men ut­an god­känt fi­lo­so­fi­be­tyg får man in­te ut sin ex­a­men, sä­ger Ca­mil­la Serck-hans­sen.

Ett par vå­ning­ar un­der pro­fes­so­rer­nas ar­bets­rum har uni­ver­si­tets­kafé­et pre­cis öpp­nat. Här sit­ter re­dan ett tret­ti­o­tal stu­den­ter och plug­gar. På bor­den sam­sas kaf­fe­ter­mo­sar och kaf­fe­kop­par med kurs­böc­ker och an­teck­nings­block.

– So­kra­tes! El­ler nej, jag me­nar Pla­ton! sä­ger Ma­ria No­va Wat­ne.

Om någ­ra tim­mar ska hon, Benedic­te Hagen och ­M art­he Ca­ro­li­ne Dyr­korn Wi­gen ten­te­ra i fi­lo­so­fi. De lä­ser förs­ta ter­mi­nen på psy­ko­log­pro­gram­met och hjälps åt att för­hö­ra varand­ra.

– Det är spän­nan­de att ut­ma­na sät­tet man tän­ker på. Ro­li­gast är etik­de­len. Det där om fi­lo­so­fer­na är kanske in­te li­ka ro­ligt, men det ger all­män­bild­ning, sä­ger Mart­he Ca­ro­li­ne Dyr­korn Wi­gen.

Al­la tre är över­ens om att fi­lo­so­fi­kur­sen är vik­tig.

”Att lä­sa fi­lo­so­fi- och ve­ten­skaps­hi­sto­ria är ett bra sätt att in­le­da si­na stu­di­er.”

– Men vi som plug­gar psy­ko­lo­gi har nog li­te lät­ta­re för fi­lo­so­fi än and­ra stu­den­ter. De fles­ta and­ra är gans­ka ne­ga­ti­va, sä­ger Benedic­te Hagen.

– De tyc­ker in­te att det känns re­le­vant för de­ras ut­bild­ning­ar. De gil­lar nog in­te att bli tvingade till sa­ker hel­ler, sä­ger Ma­ria No­va Wat­ne.

Jens Saug­stad är, pre­cis som Ca­mil­la Serck-hans­sen, pro­fes­sor i fi­lo­so­fi vid Oslo uni­ver­si­tet. Han de­lar in­te rik­tigt psy­ko­logs­tu­den­ter­nas bild. I stäl­let kon­sta­te­rar han att stu­dent­un­der­sök­ning­ar vi­sar att de fles­ta är po­si­ti­va. Som­li­ga kan dock va­ra li­te skep­tis­ka i bör­jan.

– Det är all­tid en ut­ma­ning för en lä­ra­re att un­der­vi­sa dem som in­te själv­mant valt att lä­sa fi­lo­so­fi, men det är väl­digt ro­ligt när man lyc­kas få i gång bra dis­kus­sio­ner, och stu­den­ter­na upp­täc­ker att det är ett in­tres­sant äm­ne. Ge­nus­dis­kus­sio­ner­na bru­kar till ex­em­pel bli väl­digt bra, sä­ger Jens Saug­stad.

Den ob­li­ga­to­ris­ka fi­lo­so­fi­kur­sen har i nå­gon form va­rit en del av den nors­ka ut­bild­ning­en än­da se­dan Oslo uni­ver­si­tet grun­da­des 1813. Länge sträckte den sig över ett halv­år, men 2003 ban­ta­des den ner. Själ­va kurs­in­ne­hål­let har ock­så skif­tat kraf­tigt. Ett tag för­svann sto­ra de­lar av fi­lo­so­fin till för­mån för äm­nen som zoo­lo­gi och ­ma­te­ma­tik. Ar­ne Naess, som var pro­fes­sor vid Oslo uni­ver­si­tet mel­lan 1939 och 1971, såg till att fi­lo­so­fin åter fick en bä­ran­de roll.

En del kri­ti­ker me­nar dock att fi­lo­so­fikra­vet ris­ke­rar att gö­ra ste­get in i aka­de­mi­ker­värl­den onö­digt stort, fram­för allt för stu­den­ter som kom­mer från en mil­jö där det är ovan­ligt att stu­de­ra på uni­ver­si­tet. En del är ock­så kri­tis­ka till att stu­den­ter tving­as att lä­sa ett äm­ne de in­te själ­va valt att lä­sa och me­nar att det ris­ke­rar att häm­ma in­tres­set för fi­lo­so­fi, sna­ra­re än tvärtom. Någ­ra an­ser ock­så att man som stu­dent får en väl­digt se­lek­tiv bild av vad fi­lo­so­fi är på ba­ra en må­nad. För att få he­la bil­den krävs be­tyd­ligt läng­re tid än så.

Jens Saug­stad är över­ty­gad att fi­lo­so­fi­kur­sen bi­dra­git till att upp­rätt­hål­la in­tres­set för fi­lo­so­fi i Nor­ge. Han får med­håll från kol­le­ger­na Olav Gjelsvik och Øys­te­in Lin­ne­bo. Fi­lo­so­fi är in­te fullt li­ka folk­ligt som histo­ria, men de be­skri­ver än­då äm­net som för­hål­lan­de­vis ­po­pu­lärt. Ef­tersom uni­ver­si­te­ten är i be­hov av många fi­lo­so­fi­pro­fes­so­rer finns ock­så ovan­ligt många yr­kes­verk­sam­ma fi­lo­so­fer i Nor­ge. Till skill­nad från Sve­ri­ge finns dess­utom mot­tag­ning­ar i fi­lo­so­fisk prax­is. Här får man träf­fa en fi­lo­sof, på sam­ma sätt som man träf­far en psy­ko­log el­ler te­ra­peut. Mot­tag­ning­ar­na var som all­ra störst på 1980-ta­let, men de finns fort­fa­ran­de kvar.

– Jag tror många tyc­ker det är skönt att få pra­ta om de sto­ra frå­gor­na. Barn stäl­ler sto­ra frå­gor he­la ti­den, men när vi blir vux­na blir det svå­ra­re att gö­ra det, av nå­gon an­led­ning, sä­ger Øys­te­in Lin­ne­bo.

– Runt om i lan­det ord­nas ock­så så kal­la­de dödskafé­er. In­spi­ra­tio­nen kom­mer från Stor­bri­tan­ni­en. Då finns en fi­lo­sof på plats och al­la sam­tal kret­sar kring dö­den. Jag är in­te så sä­ker på att det ha­de fun­ge­rat om det in­te fanns ett grund­in­tres­se för fi­lo­so­fis­ka frå­gor. Och jag tror det in­tres­set till viss del är uni­ver­si­te­tens för­tjänst, sä­ger Olav Gjelsvik.

Det rå­de r inga tvi­vel om att fi­lo­so­fin i Nor­ge har en sär­ställ­ning i jäm­fö­rel­se med öv­ri­ga nor­dis­ka län­der. I Sve­ri­ge lä­ser al­la som stu­de­rar på hög­sko­lor och uni­ver­si­tet en ­ob­li­ga­to­risk kurs i ve­ten­skaps­te­o­ri. I fle­ra om­gång­ar har man ock­så sneg­lat på den nors­ka mo­del­len och un­der­sökt möj­lig­he­ter­na att in­fö­ra ob­li­ga­to­risk fi­lo­so­fi, men det har in­te bli­vit så. Hans Ru­in, pro­fes­sor i fi­lo­so­fi vid Sö­der­törns hög­sko­la, för­kla­rar var­för:

– Fi­lo­so­fin har länge haft en stark po­si­tion i Nor­ge, in­te minst tack va­re Ar­ne Naess. Han är en av få nor­dis­ka fi­lo­so­fer som bli­vit världs­kän­di­sar. I Sve­ri­ge har vi in­te haft nå­gon fi­lo­sof som haft mot­sva­ran­de po­si­tion. De har in­te haft li­ka star­ka rös­ter, sä­ger han.

Det land som kanske är mest in­tres­sant i en nor­disk jäm­fö-

”När vi blir vux­na blir det svå­ra­re att pra­ta om de sto­ra frå­gor­na”

Nor­na XII, ri­tad av Eivind Still och på sin tid seg­lad av kung Olav av Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.