En över­ras­kan­de pa­ra­dox

Modern Filosofi - - Klurigt -

En pa­ra­dox är ett ar­gu­ment som gör an­ta­gan­den som ver­kar sanna, men från vil­ka det ver­kar föl­ja en slut­sats som ver­kar falsk. Så­vi­da vi in­te vill ac­cep­te­ra att värl­den el­ler vå­ra be­grepp fak­tiskt är mot­sä­gel­se­ful­la, mås­te vi allt­så ha be­gått nå­got fel. Tvärte­mot vad vi tror så är nå­got an­ta­gan­de falskt, slut­sat­sen sann, el­ler ar­gu­men­tet ogil­tigt. Frå­gan är vil­ket.

Den så kal­la­de över­rask­nings­pa­ra­dox­en bör­jar i till sy­nes oskyldiga på­stå­en­den. Den svens­ke ma­te­ma­ti­kern ­Lennart Ek­bom upp­ges va­ra den förs­te som upp­märk­sam­ma­de pa­ra­dox­en. Han re­a­ge­ra­de på en ra­di­o­sänd­ning (från ti­digt 1940tal) om att en be­red­skaps­öv­ning skul­le äga rum un­der en viss vec­ka men att den ex­ak­ta da­gen skul­le va­ra en över­rask­ning.

?Över­rask­nings­pa­ra­dox­en En lä­ra­re sä­ger till si­na ele­ver: näs­ta vec­ka kom­mer ni att få ett prov, men ni kom­mer in­te att ve­ta i för­väg vil­ken dag som pro­vet ges.

Vi an­tar att ele­ver­na vet att lä­ra­ren ta­lar san­ning. I så fall kan de re­so­ne­ra på föl­jan­de sätt: an­tag att pro­vet ges på fre­dag. I så fall kom­mer vi ve­ta det re­dan på tors­dag. Allt­så kan pro­vet in­te ges på fre­dag.

An­tag då att pro­vet ges på tors­dag. Ef­tersom vi re­dan in­sett att pro­vet in­te kan ges på fre­dag, så kom­mer vi i så fall ve­ta det re­dan på ons­dag. Allt­så kan in­te pro­vet ges på tors­dag hel­ler.

Ele­ver­na upp­re­par se­dan sam­ma re­so­ne­mang för ons­dag, tis­dag och måndag. Slut­sat­sen de drar är att de in­te kom­mer få nå­got prov över hu­vud ta­get! Så från an­ta­gan­de­na att : 1) Ele­ver­na vet att de kom­mer att få ett prov näs­ta vec­ka.

2) Ele­ver­na vet att de in­te kom­mer att i för­väg ve­ta vil­ken dag som pro­vet ges. tycks det föl­ja att 3) Ele­ver­na vet att de in­te kom­mer att få nå­got prov näs­ta vec­ka.

Det­ta är myc­ket märk­ligt. Gi­vet att man in­te kan ve­ta nå­got som är falskt, så stri­der slut­sat­sen mot det förs­ta an­ta­gan­det. Så om ele­ver­nas re­so­ne­mang är gil­tigt, kan bå­da an­ta­gan­de­na ald­rig va­ra sanna sam­ti­digt. Men in­tui­tivt ver­kar det fullt möj­ligt för dem att va­ra det.

Det ver­kar med and­ra ord va­ra möj­ligt för ele­ver­na att ve­ta att de kom­mer att få ett över­rask­nings­prov. De­ras re­so­ne­mang tycks emel­ler­tid vi­sa att så in­te är fal­let.

Det­ta är pa­ra­dox­en, men hur ska den lö­sas?

Sama Aga­hi och Eric Jo­han­nes­son, dok­to­ran­der i te­o­re­tisk fi­lo­so­fi, Stock­holms uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.