Är lyc­kan en plats i so­len?

Modern Filosofi - - Info -

DE TRE VÄN­NER­NA be­fin­ner sig på Ko Phan­gan i Thai­land där de har hyrt en bungalow på stran­den. En mor­gon blir de oen­se om vad som är lyc­ka och hur man blir lyck­lig. Vad tyc­ker du? Hål­ler du med Ar­man, Ju­lia el­ler Da­rin? På si­dan 82 kan du se vad fi­lo­so­fer­na tyc­ker. Da­rin och Lin­da lig­ger och lä­ser i sol­sto­lar­na på al­ta­nen. Ar­man har pre­cis vak­nat och kom­mer ut från sov­rum­met. Ar­man: Fick jag ha det så här jämt skul­le jag va­ra lyck­lig. Ju­lia: Skul­le du? I läng­den tror jag att det skul­le va­ra trå­kigt. Sol, sol, sol varen­da dag. Da­rin: Och så me­nings­löst. Vill du ing­et an­nat med ditt liv, Ar­man? Ar­man: Va­då an­nat? God mat, vär­me, fi­na sam­tal, vac­ker mil­jö, yo­ga på stran­den, är in­te det pre­cis vad en män­ni­ska be­hö­ver? Ju­lia: Jag tror in­te på lyc­kan som livs­pro­jekt. Li­vet går upp och ner, det är det som det är att le­va. I stäl­let för att ja­ga lyc­ka vill jag lä­ra mig mö­ta li­vet som det är. Ar­man: Lå­ter trist. Ju­lia: Trist? Nej, jag är re­a­list. Da­rin: Lyc­ka i stun­den är me­nings­löst. Och att ba­ra hål­la på med sig själv Ju­lia, vad är det? Nej, jag vill åstad­kom­ma nå­got. Som mitt pro­jekt med ung­do­mar i Rin­ke­by. Det är skit­job­bigt, men kan jag räd­da en en­da unge har mitt liv be­tytt nå­got. Ar­man: Släpp det där nu. Ska ni med och ba­da? Av Ann La­ger­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.