Fe­mi­nist i kor­sett

1990- ta­let

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Att gö­ra ut­se­en­det till en vi­su­ell sig­nal är en själv­klar­het för mig. Skan­di­na­visk de­sign har ald­rig va­rit min grej. Min hemstad Jy­vä­skylä är en ung stad, och där finns Alvar Aal­to-hus öve­rallt. Jag har sett dem se­dan jag gick på da­gis och kan in­te säl­la mig till Aal­to-be­und­rar­na. Jag har vux­it upp mel­lan två kul­tu­rer och två oli­ka este­tis­ka värl­dar. Det har gett al­ter­na­tiv.

Vy­kort från Aal­to­tä­ta Jy­vä­skylä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.