Så hjäl­per man flest bäst

Modern Filosofi - - Artikel - Av STE­FAN SCHUBERT [ I l l u s t ra­tion: JO­EY GUIDONE]

RÖ­REL­SEN FÖR EF­FEK­TIV AL­TRU­ISM VILL RE­VO­LU­TIO­NE­RA VÅRT EN­GA­GE­MANG. EN EF­FEK­TIV ALTRUIST

IDEN­TI­FI­E­RAR DE MEST EF­FEK­TI­VA OR­GA­NI­SA­TIO­NER­NA OCH DE VIK­TI­GAS­TE PO­LI­TIS­KA PRO­BLE­MEN.

YNIKER BRU­KAR häv­da att män­ni­skor en­bart drivs av ege­nin­tres­se, men tvärtom är det på­fal­lan­de hur myc­ket tid och mö­da som läggs ner på oli­ka al­tru­is­tis­ka en­ga­ge­mang. Många män­ni­skor skän­ker peng­ar till väl­gö­ren­het el­ler ar­be­tar ide­ellt för oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner. And­ra för­sö­ker för­änd­ra sam­häl­let med po­li­tis­ka me­del – in­te i förs­ta hand för att de själ­va skul­le tjä­na på det ( egen­nyt­tan be­tjä­nas nor­malt ef­fek­ti­va­re på and­ra sätt) ut­an för att de vill ska­pa ett rätt­vist sam­häl­le för al­la män­ni­skor.

Än­då bor­de män­ni­skor i ge­men för­vis­so be­te sig mer al­tru­is­tiskt. Vad som är minst li­ka vik­tigt är emel­ler­tid att se till att ens al­tru­is­tis­ka strä­van­den är ef­fek­ti­va. Det är på­fal­lan­de i hur li­ten grad det­ta sker i dag. Me­dan sam­häl­let i öv­rigt präglas av ett hårt dri­vet ef­fek­ti­vi­tets­tän­kan­de – ta till ex­em­pel in­du­strin som är ut­satt för ett sten­hårt om­vand­lings­tryck – så gäl­ler det­ta in­te alls väl­gö­ren­hets­sek­torn och and­ra al­tru­is­tis­ka verk­sam­he­ter i sam­ma grad. I stäl­let för att grund­ligt tän­ka ige­nom hur man kan hjäl­pa bäst, fat­tar de fles­ta män­ni­skor al­tru­is­tis­ka be­slut på ett re­flex­mäs­sigt sätt.

In­om den väx­an­de Ea-rö­rel­sen (ef­fek­tiv al­tru­ism)in­vän­der man mot det. De ef­fek­ti­va al­tru­is­ter­na me­nar att vår at­ti­tyd till al­tru­is­tis­ka en­ga­ge­mang mås­te re­vo­lu­tio­ne­ras. Att re­flex­mäs­sigt re­a­ge­ra på sa­ker som dy­ker upp framför nä­san på oss mås­te er­sät­tas av sys­te­ma­tiskt sö­kan­de ef­ter de mest kost­nads­ef­fek­ti­va åt­gär­der­na. Vi mås­te iden­ti­fi­e­ra de mest ef­fek­ti­va väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och de vik­ti­gas­te po­li­tis­ka pro­ble­men. Må­let mås­te va­ra att max­i­me­ra det al­tru­is­tis­ka en­ga­ge­mang­ets po­si­ti­va ef­fek­ter.

Hur ska man då gö­ra för att va­ra så ef­fek­tivt al­tru­is­tisk som möj­ligt? Det dis­ku­te­ras fli­tigt in­om rö­rel­sen. En grund­pe­la­re är att grän­ser och na­tio­ner är mo­ra­liskt ir­re­le­van­ta, och att man där­för ska an­vän­da sig av prin­ci­per som ”flest glo­ba­la liv per kro­na”. Här skil­jer man sig från Bill & Melin­da Ga­tes founda­tion, som ock­så fram­hål­ler be­ty­del­sen av kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet, men som ger mer

peng­ar till ame­ri­kans­ka än­da­mål än vad som är be­rät­ti­gat en­ligt Ea-rö­rel­sens prin­ci­per.

Utö­ver det­ta är man dock in­te helt över­ens om vil­ka mål som en ef­fek­tiv altruist bör ha. Ex­em­pel­vis rå­der det viss oe­nig­het om hur man bör vär­de­ra djurs li­dan­de i jäm­fö­rel­se med mänsk­ligt li­dan­de, och hur man bör vär­de­ra fram­ti­da liv i jäm­fö­rel­se med nu le­van­de män­ni­skors liv. Vis­sa ef­fek­ti­va al­tru­is­ter me­nar att djurs li­dan­de är vårt störs­ta pro­blem och äg­nar sig där­för åt att för­sö­ka lö­sa det­ta på ef­fek­ti­vast möj­li­ga sätt. And­ra an­ser att vi un­der­vär­de­rar fram­ti­da män­ni­skors liv, och att vi del­vis av det skä­let in­te sat­sar till­räck­li­ga re­sur­ser på att sän­ka ris­ken att mänsk­lig­he­ten går un­der – så kal­lad ex­i­sten­ti­ell risk. Den störs­ta grup­pen är emel­ler­tid den som fo­ku­se­rar på da­gens fat­ti­ga och sju­ka.

DET RÅ­DER OCK­SÅ de­la­de me­ning­ar om hur man ska gö­ra för att upp­nå Ea-rö­rel­sens oli­ka mål på ef­fek­ti­vast möj­li­ga sätt. Många ef­fek­ti­va al­tru­is­ter sat­sar på ma­ke all you can, sa­ve all you can, gi­ve all you can, med John Wes­leys, me­to­dis­mens grun­da­res, ord – att tjä­na så myc­ket peng­ar som möj­ligt, till ex­em­pel som ent­re­pre­nör el­ler i fi­nans­bran­schen, för att på så sätt kun­na ge bort så myc­ket som möj­ligt (van­li­gen mel­lan 10 och 50 pro­cent av

”Ma­ke all you can, sa­ve all you can, gi­ve all you can”

in­koms­ten). And­ra me­nar att man kan på­ver­ka värl­den mer ge­nom att ar­be­ta di­rekt med så kal­la­de ”för­sum­ma­de frå­gor”, som forsk­ning om ex­i­sten­ti­ell risk. Åter and­ra me­nar att den bäs­ta stra­te­gin är att för­sö­ka gö­ra and­ra män­ni­skors al­tru­ism mer ef­fek­tiv.

En Ea-or­ga­ni­sa­tion som tilläm­par den se­na­re stra­te­gin är Ox­ford­ba­se­ra­de 80 000 hours, som ger kar­riär­råd till al­tru­is­tiskt lag­da per­so­ner för att hjäl­pa dem att hjäl­pa värl­den så myc­ket som möj­ligt. En an­nan är San Fran­ci­sco­ba­se­ra­de Gi­vewell, som har ska­pat en sorts pri­sjäm­fö­rel­se­si­da för kost­nads­ef­fek­ti­va väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner. Gi­vewells rank­ning är ba­se­rad på prin­ci­pen ”flest glo­ba­la liv per kro­na”, och man är kri­tisk till de väl­gö­ren­hets­rank­ning­ar som i stäl­let en­bart ut­går från ad­mi­nist­ra­tions­kost­na­der – såsom Cha­ri­ty na­vi­ga­tor och svens­ka 90-kon­ton – ef­tersom även or­ga­ni­sa­tio­ner som in­te an­vän­der så myc­ket peng­ar till ad­mi­nist­ra­tion kan va­ra in­ef­fek­ti­va när det kom­mer till att räd­da liv.

VIS­SA EA- MED­LEM­MAR me­nar att även po­li­tiskt ar­be­te kan va­ra ett ef­fek­tivt sätt att nå rö­rel­sens mål. Till ex­em­pel har Ea-an­knut­na Futu­re of hu­ma­ni­ty in­sti­tu­te vid Uni­ver­si­ty of Ox­ford för­sökt på­ver­ka brit­tis­ka po­li­ti­ker att sat­sa stör­re re­sur­ser på att ned­bringa den ex­i­sten­ti­el­la ris­ken. Jäm­fört med and­ra so­ci­a­la rö­rel­ser är det emel­ler­tid re­la­tivt få ef­fek­ti­va al­tru­is­ter som är par­ti­po­li­tiskt ak­ti­va. En van­lig upp­fatt­ning är att så många män­ni­skor re­dan är in­vol­ve­ra­de i po­li­ti­ken att mar­gi­nal­nyt­tan av att till ex­em­pel ar­be­ta i en val­kam­panj är li­ten jäm­fört med and­ra hand­lingsal­ter­na­tiv som står öpp­na för ef­fek­ti­va al­tru­is­ter. I de fall där man än­då en­ga­ge­rar sig po­li­tiskt, har man he­la ti­den det­ta per­spek­tiv för ögo­nen: är det här mitt bäs­ta möj­li­ga bi­drag till värl­dens ut­veck­ling, el­ler skul­le jag kun­na hjäl­pa till mer på nå­got an­nat sätt?

UN­DER 2015 HAR det pub­li­ce­rats en mängd ar­tik­lar och fle­ra böc­ker om Ea-rö­rel­sen, bland an­nat av fi­lo­so­fer­na Peter Sing­er ( The most good you can do) och Will Macaskill ( Do­ing good bet­ter). Många av des­sa ar­tik­lar och böc­ker har fo­ku­se­rat på ef­fek­tivt väl­gö­ren­hets­ar­be­te och ”tjä­na peng­ar för att ge”-stra­te­gin, vil­ket har gjort att Ea-rö­rel­sen kom­mit att för­knip­pas starkt med des­sa be­grepp. Ea-rö­rel­sen är emel­ler­tid som sy­nes mer mångsidig än me­die­bil­den ger in­tryck av. Li­kaså är den vitt sprid­da bil­den av de ef­fek­ti­va al­tru­is­ter­na som käns­lo­kal­la och di­stan­se­ra­de miss­vi­san­de. Det är sant att det finns så­da­na med­lem­mar, men rö­rel­sen som hel­het kän­ne­teck­nas en­ligt min er­fa­ren­het av vär­me och en­tu­si­asm. Det finns ing­en mot­sätt­ning mel­lan det­ta och rö­rel­sens långt driv­na ra­tio­na­lism.

Ett an­nat drag som kän­ne­teck­nar Ea-rö­rel­sen är den ovan­ligt kon­struk­ti­va an­dan. Även om man som sagt dis­ku­te­rar hur man är som mest ef­fek­tivt al­tru­is­tisk, så grä­ver man in­te ner sig i ut­drag­na skytte­gravs­krig – till skill­nad från många and­ra so­ci­a­la och po­li­tis­ka rö­rel­ser – ut­an lå­ter de en­skil­da med­lem­mar­na ar­be­ta på de pro­jekt de tror mest på. Många av or­ga­ni­sa­tio­ner­na präglas dess­utom av en op­ti­mis­tisk och starkt ent­re­pre­nö­ri­ell prä­gel. Det gäl­ler in­te minst de Ea-or­ga­ni­sa­tio­ner som hål­ler till i San Fran­ci­sco Bay Area, som Gi­vewell och Cen­ter for applied ra­tio­na­li­ty – som bland an­nat trä­nar and­ra ef­fek­ti­va al­tru­is­ter i att

EA-OR­GA­NI­SA­TIO­NER

Gi­vewell På hem­si­dan finns bland an­nat en tio-i-topp­lis­ta över evi­dens­ba­se­ra­de, grans­ka­de och un­der­fi­nan­si­e­ra­de hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner. Num­mer 1 är AMF (Against ma­la­ria founda­tion). 80 000 hours På hem­si­dan kan den som är al­tru­is­tiskt lagd få kar­riär­råd för att kun­na hjäl­pa värl­den så myc­ket som möj­ligt. Cent­re for applied ra­tio­na­li­ty vill an­vän­da sig av forsk­ning om be­sluts­fat­tan­de för en bätt­re värld. Se hem­si­dan för works­hop­par med me­ra.

bli mer ra­tio­nel­la och ef­fek­ti­va. Fle­ra Ea-or­ga­ni­sa­tio­ner fi­nan­sie­ras ock­så av tek­ni­kent­re­p­re-

”Bil­den av ef­fek­ti­va al­tru­is­ter som käns­lo­kal­la är miss­vi­san­de”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.