Läs ihop

Modern Filosofi - - Tänk Bättre -

Lä­se­cir­keln om fi­lo­so­fi slår si­na klo­ka

hu­vu­den ihop.

ÖRR I VÄRL­DEN var det van­ligt att man i so­ci­e­te­ten an­ord­na­de lit­te­rä­ra sa­long­er för sam­tal om de se­nas­te böc­ker­na. Nu­me­ra har lä­se­cirk­lar bli­vit ett ut­brett nö­je. Gu­nil­la Jönsson har va­rit med i fle­ra styc­ken.

– Jag har ti­di­ga­re va­rit med i lä­se­cirk­lar om skön­lit­te­ra­tur, men vil­le för­kov­ra mig i fi­lo­so­fi och sam­ti­digt träf­fa mi­na vän­ner, be­rät­tar hon.

För någ­ra år se­dan tog hon ini­ti­a­ti­vet till en lä­se­cir­kel om fi­lo­so­fi. Vän­ner­na bor li­te ut­sprid­da, fy­ra i Båstad och en i Möln­dal. Var sjät­te vec­ka träf­fas de hos varand­ra för att ta­la om böc­ker om fi­lo­so­fi.

– Har vi bli­vit klo­ka­re? Jag vet in­te det, men vi vet i al­la fall li­te mer nu. Vi var till ex­em­pel in­te så be­kan­ta med Lud­wig Witt­genste­in, som vi blev så för­tjus­ta i. Nu träf­far vi på ho­nom öve­rallt, be­rät­tar Ma­ri­ta Boh­lin.

Vid da­gens träff ut­går vän­ner­na från en frå­ge­ställ­ning som de be­stäm­de sig för gång­en in­nan: vil­ka fi­lo­so­fis­ka drag kan vi hit­ta hos Astrid Lind­gren? Frå­gan är för­an­ledd av läs­ning­en av Pip­pi och So­kra­tes: fi­lo­so­fis­ka vand­ring­ar i Astrid Lind­grens värld av norr­män­nen Jør­gen Gaa­re och Øys­te­in Sjaas­tad.

VI ÄR HEM­MA hos Anet­te Asp­gren- Oscarsson i Möln­dal som ock­så age­rar ord­fö­ran­de för da­gen. Hon har ta­git fas­ta på hur Pip­pi och So­kra­tes an­vän­der språ­ket. Lik­som den an­ti­ke fi­lo­so­fen låt­sas Pip­pi att hon in­te för­står vad and­ra sä­ger.

– Visst var det So­kra­tes som sa att det en­da jag vet är att jag ingen­ting vet. Pip­pi ver­kar li­ka und­ran­de in­för det mesta som folk om­kring hen­ne tar för givet, sä­ger Anet­te Asp­grenOscars­son.

– Ge­nom si­na näsvi­sa kom­men­ta­rer av­slö­jar Pip­pi för­do­mar. Pre­cis som So­kra­tes le­ker hon med språ­ket och med sitt oskö­na ytt­re. Hon har mo­det att vän­da språ­ket mot mak­ten och stå emot kon­for­mi­te­ten, fort­sät­ter hon.

Både Pip­pi och So­kra­tes stäl­ler obe­kvä­ma frå­gor för att få and­ra att blot­ta sin okun­nig­het.

– Pip­pi är en klok tjej med själv­för­tro­en­de. Där­för ge­nom­skå­dar hon dem hon mö­ter, sä­ger Le­na AndrénT­ho­näng.

Pre­cis som sin ka­rak­tär var Astrid Lind­gren mo­dig och an­vän­de språk­lig list för att stäl­la makt­ha­va­re mot väg­gen, tyc­ker cirkel­del­ta­gar­na.

– Frå­gan är om Astrid Lind­gren upp­lev­de sig som Pip­pi. Ge­stal­ta­de hon det sät­tet att va­ra in ab­sur­dum i si­na böc­ker? fun­de­rar Gu­nil­la Jönsson.

– Hon viss­te nog vad hon gjor­de. Hon är li­ka bra på att ut­tryc­ka sig i in­ter­vju­er som i böc­ker­na, sä­ger Le­na AndrénT­ho­näng.

Lik­som So­kra­tes påstods ha för­lett ung­do­men blev Astrid Lind­gren an­kla­gad för att för­där­va bar­nen i den så kal­la­de Pip­pi­fej­den. Men bokens för­fat­ta­re ser spår av fler fi­lo­so­fer i böc­ker­na om Pip­pi Långstrump: Bertrand Rus­sell, psy­ko­lo­gen Al­fred Ad­ler, Fri­edrich Nietz­sche, Pla­ton och El­len Key. Frå­gan är hur med­ve­tet det var.

– Hur det än var med den sa­ken, så fång­a­de Astrid Lind­gren upp de tan­ke­gång­ar som låg i ti­den, sä­ger Ma­ri­ta Boh­lin.

NÖJ­DA MED TAN­KAR­NA för da­gen, pla­ne­rar grup­pen näs­ta träff in­nan man skiljs åt. Gu­nil­la Jönsson pre­sen­te­rar den brit­tis­ka 1700-tals­fi­lo­so­fen Ma­ry Woll­sto­necraft, pi­on­jär i kam­pen för kvin­nans rät­tig­he­ter, och hen­nes bok Till för­svar för kvin­nans rät­tig­he­ter. Dess­utom ska man lä­sa den bi­o­gra­fi som hen­nes man, fi­lo­so­fen Wil­li­am God­win, skrev om hen­ne, Ma­ry Woll­sto­necraft, för­fat­ta­ren av Till för­svar för kvin­nans rät­tig­he­ter: en min­nes­teck­ning.

– God läs­ning! Tills vi ses igen. Av Mi­kael Claes­son

”Pre­cis som So­kra­tes le­ker Pip­pi med språ­ket och sitt oskö­na ytt­re”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.